Meerdere vergaderings verdaag wanneer die agenda afgehandel is, maar gee aan persone opdrag om as deputate, namens die kerke wat vergader het, verdere aandag aan ʼn bepaalde saak te gee en aan die volgende vergadering verslag te doen.

In die Gereformeerde kerkregering het deputate dus ín dienende en adviserende funksie en nie regeermag nie.

Kliek op die skakels hieronder vir die verskillende deputaatgroepe:

Bestuur van die Administratiewe diensburo Deputate Owerheid
Deputate Bybel Deputate Publikasies
Deputate Christelike onderwys Deputate Regsaangeleenthede
Deputate Diakonale sake Deputate Toepassing Art 66 KO
Deputate Ekologie Deputate van die Algemene sinode
Deputate Ekumenisiteit Deputate: Bevordering van Eenheid in Meerdere vergadering - Groei
Deputate Emeritaatsversorging Deputate: Kerkgroeibediening (Omkeerstrategie)
Deputate Hervertaling van die Belydenisskrifte en Formuliere Deputate: Jeugsorg
Deputate vir evaluering van isi-Zulu Bybelvertaling Regsdeputate
Deputate Evaluering Direkte Afrikaanse Vertaling Saaiers van die Woord
Deputate Historiese sake Sending Deputate
Deputate Leerstellige sake Teologiese Skool - Kuratorium en BreŽ Kuratorium
Deputate Katkisasie Deputate Regsaangeleenthede - Soutpansberg
Deputate Liturgiese sake Deputate FinansiŽle Hulpbetoning - Soutpansberg
Deputate Kerkorde beginsels Deputate Media

_____________________________________________________________________

DEPUTATE VIR EVALUERING VAN isi-ZULU BYBELVERTALING

Di S Phungula (v), JP Sithole, brs ES Phungula, J Sithole.
Adviseurs: Prof RS Letsosa, ds MA Modise.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

 

DEPUTATE KERKORDE BEGINSELS

Di S Phungula (v), JP Sithole, brs ES Phungula, J Sithole.
Adviseurs: Prof RS Letsosa, ds MA Modise.

terug na bo

_____________________________________________________________________

 

DEPUTATE REGSAANGELEENTHEDE: SOUTPANSBERG

Prof J Smit (voorsitter), adv Peet Steyn, prof Gerrit Pienaar, dr PH Heystek, di MA Modise (skakelpersoon), CB Swanepoel en dr KD Semenya.
Adviseur: prof A le R du Plooy.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

 

DEPUTATE FINANSIňLE HULPBETONING: SOUTPANSBERG
Ds MA Modise (v) dr EJ de Beer, dr PH Heystek, di MN Muhadi, NN Ligege.

terug na bo

_____________________________________________________________________

 

DEPUTATE EVALUERING DIREKTE AFRIKAANSE VERTALING

Drr AJ Kruger (v), J Lion-Cachet (skriba), proff H Goede, AJ Coetsee, di CCA Vrey, ASA de Bruyn.
Adviseur: Prof PP Kruger.

terug na bo

_____________________________________________________________________

 

BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE DIENSBURO

Br LJ Kruger (v) (Randburg), br AJ Kruger (Finansies) (Kroonstad), br P Joubert (Randburg) (Kommunikasie), br MC Erasmus (Eiendomme), ds PJ Nel (Trustees), dr D Lartz (Kuratore), ds CA Jansen (Skakeldeputate), dr JA Kruger (Menslike hulpbronne) (Klerksdorp-Noord), dr Wymie du Plessis (Administratiewe Bestuurder) en br J Coetzee (FinansiŽle Bestuurder).

Adviseurs: Prof GJ Badenhorst (Regsaspekte), br WA Vogel (Belastingkundige).

Sekundi: Ds PJ Nel (Trustees), br HAJ Oosthuizen (Finansies), dr HF van Wyk (Kommunikasie), ds RP Buys (Skakeldeputate), brr F de Beer (Potchefstroom-Die Bult), G du Plessis (Menslike hulpbronne).

Ouditkomitee: Brr JP Snyman (Koster), HAJ Oosthuizen (Klerksdorp). Sekundus: R van der Kooy (jr)

Skakeldeputate: dr W du Plessis en ds CA Jansen (skriba).

Met Streeksinodes word geskakel om verteenwoordigende skakelpersone aan te wys.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE BYBEL

Ds MA Modise (v), di DJ Bakker, LP van Jaarsveld (skriba), dr AJ KrŁger.

Skakeldeputaat Bybelgenootskap: Br H Dekker.
Sekundi: Di TJ Potgieter, MM Molokwane.
Adviseurs: Proff GJC Jordaan, PP KrŁger.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS

Di JG NoŽth (v), J van Schaik (skriba), dr ALA Buys, ds LSD du Plessis, br CD (Nelis) Coetzee, dr Marina van Loggerenberg, prof PJ (Kobus) Mentz, brr MAL Linde, DP Prinsloo (NamibiŽ), br TT Mulungwa.

Sekundi: brr Morne Diedericks, Albert Swaters.
Adviseurs: Proff CJ Reinecke (Potchefstroom-Die Bult) en PP KrŁger.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE DIAKONALE SAKE

Di MJ Erasmus (v) en GS Kruger (o/v), br SO Oostruis, Diakens (verkieslik): sr Izelle Vierbergen, brs Kobus Vorster, Koos Pretorius, Floris Venter, Gert Pool, ds VA Rankgotha. Uitvoerende beampte/ skakeling, br HSJ Vorster (Bestuurders Kinderhuise ex officio).

Adviseur: Br CJH Kruger.


terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE EKOLOGIE

Ds HS Coetzee (v), proff IJ (Kobus) van der Walt (Potchefstroom), AL Rheeder en dr LJ (Loutjie) Coetzee (Randburg).

Deputate ontvang reg tot koŲptasie.

Adviseur: Prof HG Stoker.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE EKUMENISITEIT (Binnelands)
Di C Aucamp (v), prof H Goede (skriba), ds PW Kurpershoek, dr RM van der Merwe, ds PJ Venter, br PWH Aucamp, ds ASA de Bruyn (skakeling buitelands).

Sekundi: Dr PH Heystek, ds TJ Potgieter.

Adviseurs: Proff J Smit, SP van der Walt.

DEPUTATE EKUMENISITEIT (Buitelands)
Dr DG Breed (Voorsitter), ds HS Coetzee (Skriba), dr HM Zwemstra, di TF Dreyer, HPM van Rhyn, ASA de Bruyn (skakeling), MA Modise, HJP de Beer, dr WC Opperman (NamibiŽ), ds PM Modise, ds JE Temba.

Sekundus: ds RP Buys.

Adviseurs: dr PJ Buys, proff IW Ferreira, HG Stoker, SP van der Walt, J Smit, RS Hobyane.

terug na bo

_____________________________________________________________________
 

DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING KRAGTENS KO, ARTIKELS 11, 13 EN 20

Verkose lede Trustees PPF: Di CA Jansen, PJ Nel, ds JA Berg (v) en N Boy.

Kundiges benoem: Brr JJ Howell (Randburg) (ov), BD Bakker (Standerton), AJ Kruger (Kroonstad) en J Smit (Laeveld).

Adviseur: Br BG Kukkuk (Meyerspark).

Aangewese lede: Ds JP Sithole.

Hoofbeampte: Dr Wymie du Plessis.

Adjunk-Skriba en Fondsbestuurder: Dr Wymie du Plessis.

Sekundi vir moontlike koŲptering: Brr B van der Merwe (Rietvallei), GJ Beumer (Centurion).

Aktuaris: Mnr N Strohmenger.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE HERVERTALING VAN BELYDENISSKRIFTE EN FORMULIERE

Drr HF van Wyk (sameroeper), GJ Meijer, VE díAssonville (advies), ds E Kayayan (advies).

Deputate ontvang reg tot koŲptasie.

Adviseur: Proff PH Fick, SP van der Walt.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE HISTORIESE SAKE GKSA

Kerkargief en Ėmuseum

Ds SD de Kock (v), dr Janet du Plooy (skriba; Museumkundige), br Joseph Malunga (Potchefstroom), dr Poen Coetzee (digitalisering Potch), ds J Malan (Burgersdorp Museum), br Abie du Plessis, sr Carmie Huisman (argivaris), br Japie Verhoef (argiefkundige Potch), ds PJ Venter (historikus) en ds JG NoŽth.

Sekundus: ds AH Stavast.
Adviseurs: Proff DF Muller, LH Moretsi, dr JM van Tonder, ds G Opperman (adviseur Burgersdorp).

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE

Dr JH Howell (v), dr DK Semenya (o-v), dr HF van Wyk, dr De W Saaiman, di PC van Rooy, (skriba), RN Makungo, GP van Rhyn.

Sekundus: Ds TP Diphoko.
Adviseur: Prof SP van der Walt.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE KATKISASIE

Di PJ Nel (v), BR Kingma (skriba), W van den Heever, br J Dreyer, di TP Diphoko, PM Modise, PJ van Blerk, OL Moncho, JJJ Erasmus, GJ Erasmus, sr L van der Kooy en sr S Meijer.

Sekundus: ds PGP le Roux.
Adviseurs: prof FP Kruger, ds JG NoŽth.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE LITURGIESE SAKE

Dr EJ Smit (s), ds JL van der Schyff (skriba) saam met die volgende subgroepe:

Vir Afrikaanse Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere


Dr JA Erasmus (v), ds JC van Dyk (skriba), ds JH Grobler, sr Adri Breed, sr Elma de Kock (Potchefstroom-Die Bult), br Willem Luitting, br Nannes Van der Walt (Vanderbijlpark), br Pieter van der Walt (Centurion), Jetty van Rensburg, sr Anja Viljoen (Potchefstroom-Die Bult).

Sekundus: Ds D Pansegrouw.

Adviseurs: Proff PC van der Walt, SP van der Walt.

Vir Sesotho Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere


Di MJ Letebele (s), MG Mdluli, TP Diphoko, PM Modise, prof RS Letsosa (Adviseur).

Vir Thsivenda Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere


Di PT Masase (v), NR Makungo, NM Muhadi, dr TD Mashau (Adviseur), ds NN Ligege (Adviseur).

Vir Xitsonga Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere


dr ME Baloyi (Unisa), prof RS Hoyane (Adviseur), dr TD Mashau (Adviseur).

Vir Setswana Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere


Di E Makhobozi (v), ED Pelele, M Molokwane, prof LH Moretsi (Adviseur).

Vir Sepedi Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere


Dr DK Semenya (v), prof RS Letsosa (Adviseur).

Vir Xhosa Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere


Dr JV Fatuse (v), oudl TE Gxothani.

Vir isiZulu Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere


Di S Phungula (s), MS Mbatha.

Deputate ontvang reg tot koŲptasie in alle opdragte.

Vir Engelse liedere:
Drr DM Nkulu, SN Jooste, ds WJ Steyn, dr TD Mashau.

Deputate ontvang reg tot koőptasie in alle opdragte.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE MEDIA

RADIO EN TV


Di WGM Kotze (v), HL Stavast (Skriba), P van Wyk, BC Smit, PJ Venter, CD Jaftha.

Sekundus: Ds C Jooste.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE OWERHEID

Prof N Vorster (s), ds RP van Wyk (o/v), ds C Aucamp (skriba), br Bingle Kruger, oudl Dirk Hermann, dr JV Fatuse, prof Marinus Wiechers en dr SN Jooste.

Sekundi: Ds HJP de Beer, br AB du Plessis (Bothaville).
Adviseur: Prof DF Muller.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE PUBLIKASIES

Kerklike tydskrifte


Dr J Lion-Cachet (v), di JC van Dyk, SD de Kock en die volgende redakteurs: Prof CFC Coetzee (Die Kerkblad), dr HF van Wyk (Slingervel), sr C Steyn (Vroueblad), sr K Bain (Kruispad), ds MM Molekwane, sr Joey Fourie en br Johan Coetzee.

Sekundus: ds SJB Lee.

Almanak

RA Bain (Voorsitter), dr W du Plessis (skriba), br MC Erasmus, di PT Masase en CC Mathundela.

Sekundus: Ds PA Coetzee.

Deputate Gereformeerde Publikasies


Dr GJ Meijer (v), brr WJ Swanepoel (skriba), di CJH Breed, RA Bain, S Hibbert, dr HF van Wyk, ds ED Pelele, br MC Erasmus (Admin Buro).

Sekundus: Ds JF Mouton.

Adviseurs: Proff GJC Jordaan en LH Moretsi.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________
 


REGSDEPUTATE

Dr RM van der Merwe, adv JL Gildenhuys (Pretoria-Alkantrant), adv LS de Klerk (Pretoria-Brooklyn), adv GL Grobler (Pretoria-Alkantrant), adv LI Vorster (Pretoria-Rietvallei), regter JJ Swanepoel (sake wat NamibiŽ raak), prof F Venter (Potchefstroom-Die Bult) en professor in Kerkreg (sameroeper).

Sekundus: dr JH Howell.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE TOEPASSING KO, ART 66

Klassis Potchefstroom.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE VAN DIE ALGEMENE SINODE

Uitgee van Handelinge


Ds HJP de Beer (v), dr D Lartz, di MA Modise, CA Jansen, dr W du Plessis.

Adviseur: Prof SP van der Walt.

Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode


Ds GC Coetzee (v), dr D Lartz (Skriba), ds CJ Nagel (jr), dr W du Plessis, ds MM Molokwane en een verteenwoordiger (programmering) uit elke Streeksinode.

Sekundus: ds FJ Potgieter.

AppŤldeputate van die Algemene Sinode


Dr GJ Meijer (v), di CA Jansen, drr JH Howell, RM van der Merwe, prof F Venter, ds MP Fourie.

Sekundi: Di SA Cilliers, PW Kurpershoek, AL Pelser, dr DJ de Kock, di J Malan, AB van der Walt en PM Modise.

Deputate vir beoordeling van ontvanklikheid van beswaarskrifte


Dr RM van der Merwe (v), dr JH Howell (skriba). Elke Streeksinode wys een deputaat aan vir die deputatevergadering die middag voor die aanvang van die Algemene Sinode.

Deputate Pre Advies Finansies


Ds PJ Nel (v), di ASA de Bruyn, JA Berg, SP Venter, br DM Kruger, ds PJ Jansen van Nieuwenhuizen asook die volgende ouderlinge: brs WD van der Walt (Suidelike Streeksinode), JTS van der Merwe (Bosveld), JJ Howell (Randvaal), BD Bakker (Oostelik), HJA Oosthuizen (Noordwes), N Meijer (OVS-Natal) en GJ Beumer (Pretoria).

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE BEVORDERING VAN EENHEID IN MEERDERE VERGADERING Ė GROEI

Ds CD Jaftha (v), dr JV Fatuse, di MM Molokwane, D Pansegrouw, TJ van Vuuren, PW Kurpershoek, SZ Phungula.

Sekundi: ds ED Pelele, dr GJ van Wyk.
Adviseur: prof J Smit, dr PJ Buys.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE BEVORDERING VAN EENHEID IN MEERDERE VERGADERING Ė GROEI

Ds CD Jaftha (v), dr JV Fatuse, di MM Molokwane, D Pansegrouw, TJ van Vuuren, PW Kurpershoek, SZ Phungula.

Sekundi: ds ED Pelele, dr GJ van Wyk.
Adviseur: prof J Smit, dr PJ Buys.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE KERKGROEIBEDIENING (OMKEERSTRATEGIE)

Dr G (Griffel) van Wyk (v), di D Pansegrouw (skriba), TF Dreyer, P Venter, HM Nkoana, drr KD Semenya, P Fanoy (Skakeling NamibiŽ), TD Mashau, ds C de Beer, dr Phia van Helden.

Adviseurs: Proff HG Stoker, IW Ferreira, G Breed.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________


REGSDEPUTATE


Dr RM van der Merwe, adv JL Gildenhuys (Pretoria-Alkantrant), adv LS de Klerk (Pretoria-Brooklyn), adv GL Grobler (Pretoria-Alkantrant), adv LI Vorster (Pretoria-Rietvallei), regter JJ Swanepoel (sake wat NamibiŽ raak), prof F Venter (Potchefstroom-Die Bult) en professor in Kerkreg (sameroeper).

Sekundus: dr JH Howell.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE SAAIERS VAN DIE WOORD


Br J (Koos) Smit (Laeveld) (v), dr EJ de Beer, br JJ Howell.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE VIR EVALUERING VAN isi-ZULU BYBELVERTALING

Di S Phungula (v), JP Sithole, brs ES Phungula, J Sithole.

Adviseurs: Prof RS Letsosa, ds MA Modise.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

Sending en Sendingdeputate
Missionale aktiwiteite van die GKSA

SENDINGDEPUTATE

Ds M van Helden (v), ds GP van Rhyn, dr HM Zwemstra, oudl AM van der Kruk (Derdepoort), ds TA Moswubi (skriba).

Adviseurs: Prof IW Ferreira, drr GJ Meijer, PJ Buys.

terug na bo

 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0