Getal

                Tipe Kollekte 2015-2017

  Riglyn

VERPLIGTE KOLLEKTES

1

Bybelverspreiding 
Doel: Om die Bybelgenootskap van SA by te staan met die druk en verspreiding van Bybels.

Borg ‘n Bybel

1

Dankbaarheidsfonds (naaste aan 11 Februarie)
Doel: Om dankbaarheid teenoor die Here te betoon dat Hy die Gereformeerde Kerke vir 150 jaar bewaar het. Die opbrengs word as 'n addisionele inspuiting bestem om die Emeritaatversorgingstrust te versterk, kerke wat nie voldoende finansiële middele het nie, te help en historiese geboue van die GKSA in stand te hou.

R25

1

Kerklike Tydskrifte
Doel: Om aktuele artikels met 'n Gereformeerde grondslag te publiseer en na lidmate en ander belangstellendes teen 'n billike prys te versprei.

R10

1

Ekumenisiteit [Buitelands]
Doel: Om skakeling met ander Gereformeerde kerke met wie die GKSA noue bande in die buiteland het, te bevorder.

R10

1

Ekumenisiteit – Gereformeerde Jeug in Londen
Doel: Om die Gereformeerde jeug wat in Londen verkeer met Woordbediening en pastorale hulp by te staan.

R5

7

Emeritaatsversorging
Doel: Om die emerituspredikante, -weduwees en wese van die Gereformeerde Kerke met lewensonderhoud en mediese bystand eervol te help versorg.

R20

5

GKSA Sustentasiefonds
Doel: Om kerke wat nie finansieel onafhanklik kan bestaan nie by te staan sodat die Woordverkondiging steeds daar kan voortgaan en om nuwe voorposgemeentes te stig waar die Woordverkondiging dringend noodsaaklik is.

R20

1

Pro Ecclesiastudieleningsfonds
Doel: Om studente van behoeftige Gereformeerde lidmate wat aan die NWU te Potchefstroom wil studeer, finansieel met behulp van studielenings te ondersteun. Studente van Aros en ander opvoedkunde-geakkrediteerde instansies ook vir toekennings uit die fonds in aanmerking kan kom.

R10

6

Teologiese Studentekas
Doel: Om studente wat aan die Teologiese Skool te Potchefstroom studeer, finansieel met beurse te help sodat die Gereformeerde leer uitgebou en verkondig kan word.

R25

1

Christelike Onderwys – Arso/Lesmateriaal
Doel: Bevordering onafhanklike Gereformeerde skole en onderwys.

R5

1

Deputate Jeugsorg 

R10

VRYWILLIGE KOLLEKTES

1

Bystandsfonds vir Diakonie kragtens KO, art 25
Doel: Om predikante wat uit die bediening is (of afgesette predikante) en in nood verkeer te help.

R10

1

Teologiese Skool Biblioteek
Doel: Om boeke vir studiedoeleindes en naslaanwerke by die Jan Lion Cachet-biblioteek van die Teologiese Skool van Potchefstroom aan te koop.

R5

1

Teologiese Skool Publikasies
Doel: Om die publikasie van akademiese boeke vir die opleiding van teologiese studente en vir die bekendstelling van die gereformeerde leer plaaslik en in die buiteland te steun.

R5

1

Thusofonds
Doel: Om die emeriti uit die jonger kerke (voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn) te help versorg.

R5

1

 

Sentrum vir Kerkgroei
Doel: Om ‘n sentrum vir bedieningstoerusting en begeleiding onder die toesig van die Kuratore en in samewerking met Fakulteit Teologie te vestig.

R5

 
terug na bo
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0