Getuienis van die GKSA met betrekking tot omgewingssake

Die volgende getuienis oor omgewingsake was deur die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika in 2012 aanvaar en gepubliseer as beskrywingspunt 25.5 (pp. 512-513) in die “Handeling van die tweede algemene sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gehou te Potchefstroom op 4 Januarie 2012 en volgende dae” (Webskakel: https://www.gksa.org.za/pdf/sinode%20argief/Sinode+2012.pdf )

Openbare getuienis oor die ekologiese krisis vanuit Suid-Afrika


Ons bely:

1. dat die goeie God die planeet aarde en die groot heelal geskape het en dat die aarde en die volheid daarvan aan Hom behoort; Hy is die groot Eienaar en Regeerder van alles (Gen 1,2, Jes 40:26, NGB, art 12, HK, So 9)
dat Hy die mens na sy beeld geskape het en aan die mens die opdrag en verantwoordelikheid gegee het om die skepping te bewoon, te bewerk, te beheers en te bewaak (Gen 1:27, 28, Ps 8:4-9)
dat die mens vanweë sy magsug, eersug, hebsug en genotsug die ganse skepping in wanorde en chaos gedompel het en dat die duidelike tekens daarvan oral te sien is in gebroke verhoudings van die mens met God en sy medemens en in vernieling en selfs vernietiging van die omgewing en natuur (Gen 3:17-19, Rom 8:19-22, NGB, art 14)
dat God in Jesus Christus en deur sy Gees ’n nuwe begin in hierdie stukkende węreld gemaak het en dat Hy aan mense nuwe harte gee om in alle opsigte nuut te dink en te lewe (Op 21:5) verder dat sy koninkryk van vrede, vryheid en heelheid aangebreek het en dat Hy ons as mense in hierdie proses van heling en vernuwing betrek
dat Hy uiteindelik – deur die oordeel heen – ‘n nuwe skepping belowe en dat Hy ons as mense oproep om nou reeds in daardie rigting te lewe en daarheen op weg te gaan (2 Pet 3:10-13, Op 21:1-5)
dat die tyd aangebreek het dat, waar in die verlede besondere aandag gegee is aan die herstel van die mens se verhouding tot God asook die herstel van mense se verhoudings onderling, daar ook gefokus moet word op die mens se verhouding tot die geskape werklikheid (Deut 22:6, Spr 12:10-11).

Ons is diep besorg oor:

die ongebreidelde bevolkingsaanwas van baie volkere op aarde wat toenemende en onhoudbare druk op die aarde se beperkte hulpbronne en lewensonderhoudstelsels plaas
die toenemend-onvolhoubare vlakke van uitbuiting en besoedeling van die biosfeer, atmosfeer en hidrosfeer deur die mens in sy selfsugtige soeke na meer hulpbronne en energie ter wille van ekonomiese welvaart
die genadelose wyse waarop sommige lande, organisasies en individue voortgaan om die omgewing te vernietig ter wille van eie gewin, en
die uiters oneweredige verspreiding van welvaart op aarde, sodat sommige mense in ellende en hongersnood verkeer terwyl andere in oorvloed en oordaad lewe.

Wat Suid-Afrika betref:

Ten spyte van die pogings van verskeie groepe en toegewyde individue om God se aarde te beskerm, is ons besorg oor:

die groot koolstofvoetspoor van Suid-Afrika wat ten spyte van internasionale tendense, steeds primęr konsentreer op die ontginning en verwerking van fossielbrandstowwe om in ons energiebehoeftes te voorsien
die onvolhoubare uitbuiting van ons mariene hulpbronne deur inheemse sowel as uitheemse volkere en organisasies
die verswakkende watergehalte in ons riviere agv swak-funksionerende stedelike afvalwaterbehandelingsaanlegte, asook besoedeling van oppervlak- en grondwaterbronne deur operasionele en uitgewerkte myne, industrieë en die landbousektor
toenemende besoedeling van ons grond deur elektroniese-, mediese-, huishoudelike-, industriële- en mynafval
onvolhoubare erosie van kosbare landbougrond agv nie-volhoubare bewerkingsmetodes en oorbeweiding
die verlies aan biodiversiteit agv ‘n voortdurende uitbuiting en vernietiging van die omgewing deur mense
die skynbare onvermoë van leiers om die onvolhoubare gaping tussen ryk en arm te verklein.

Ons doen ‘n beroep op alle mense, alle maatskappye, alle nywerhede, alle regerings en alle godsdiensgroepe en kerke in die węreld:

om ‘n totale mentaliteitsverandering te ondergaan waarin groter waardering en sensitiwiteit vir die omgewing as skepping van God ontwikkel word
om ‘n duidelike, ondubbelsinnige en openbare standpunt in te neem teen die enorme besoedeling en misbruik van die skepping van God
om ons verantwoordelikheid t.o.v die omgewing na te kom, die besoedeling, vernieling en vernietiging daarvan te staak en verantwoordelike ontwikkelingsprogramme daar te stel ten einde ‘n leefbare aarde aan ons nageslag na te laat
om ‘n eenvoudiger leefstyl aan te leer en groter mededeelsaamheid teenoor armes en minderbevoorregtes te openbaar
om ‘n gesonde balans tussen bewaring en ontwikkeling te vind wat enersyds die armes sal help om menswaardig te leef maar wat andersyds nie die natuurlike hulpbronne sal uitput en die omgewing onnodig sal skend nie
om groter klem te lę op die herwinning en hergebruik van afvalmateriaal
om die verpakking van produkte op ekologies-sensitiewe wyse te doen, met besondere aandag aan die uitfasering van plastiek as verpakkingsmateriaal
om doelgerig te strewe na die ontwikkeling van alternatiewe, volhoubare energiebronne
om kweekhuisgasvrystellings drasties te verminder om mensgedrewe klimaatsverandering te beperk
om gesinsbeplanning op verantwoordelike wyse aan te pak en dat leiers hierin duidelike leiding sal gee
om godsdiensgroepe en kerke op te roep om hulle profetiese getuienis in verband met ekologiese vraagstukke duideliker en meer indringend na te kom
om voortdurend voorbidding daarvoor te doen dat mense verantwoordelik met die skepping as kosbare gawe van God sal omgaan en dat die koninkryk van God spoedig in sy volheid sal kom

Additionele bronne oor die onderwerp:
Die volgende bronne word verskaf om verder oor die onderwerp op te lees. NB: Die bronne in die afdeling is nie deel van die amptelike standpunt van die GKSA nie en is ook nie noodwendig begronding van die amptelike standpund van die GKSA nie.

 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0