Meerdere vergaderings verdaag wanneer die agenda afgehandel is, maar gee aan persone opdrag om as deputate, namens die kerke wat vergader het, verdere aandag aan ʼn bepaalde saak te gee en aan die volgende vergadering verslag te doen.

In die Gereformeerde kerkregering het deputate dus ’n dienende en adviserende funksie en nie regeermag nie.

Kliek op die skakels hieronder vir die verskillende deputaatgroepe:

BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE DIENSBURO DEPUTATE DIAKONALE SAKE
DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING KRAGTENS KO, ARTT 11, 13 EN 20 DEPUTATE VAN DIE ALGEMENE SINODE
DEPUTATE EKUMENISITEIT (Binnelands) DEPUTATE BYBEL
DEPUTATE EKUMENISITEIT (Buitelands) DEPUTATE VIR EVALUERING VAN isi-ZULU BYBELVERTALING
DEPUTATE OWERHEID DEPUTATE EVALUERING DIREKTE AFRIKAANSE VERTALING
DEPUTATE PUBLIKASIES DEPUTATE TOEPASSING KO, ART 66
TEOLOGIESE SKOOL DEPUTATE MEDIA
DEPUTATE HISTORIESE SAKE GKSA (Kerkargief en –museum) DEPUTATE KERKGROEIBEDIENING
DEPUTATE LITURGIESE SAKE DEPUTATE OMGEWING
DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS DEPUTATE SAAIERS VAN DIE WOORD
DEPUTATE JEUGSORG DEPUTATE BEVORDERING VAN EENHEID (Studiedeputate)
DEPUTATE KATKISASIE DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE
REGSDEPUTATE SENDINGDEPUTATE
FINANSIËLE HULPBETONING: SOUTPANSBERG STUDIEDEPUTATE APPÈLPROSEDURE
DEPUTATE MEER EFFEKTIEWE VERGADERWYSE VAN SINODE KO, ART 49 DEPUTATE (GK Linden Appèl)

_____________________________________________________________________

BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE DIENSBURO

Bestuur:
Br LJ Kruger (v) (Randburg), br AJ Kruger (Finansies) (Kroonstad), dr HF van Wyk (Kommunikasie), koöpteer iemand (Eiendomme), dr D Lartz (Trustees), ds CA Jansen (Skakeldeputate), ds PM Modise (Kuratore), dr W du Plessis (Administratiewe Bestuurder), br HJD Coetzee (Finansiële Bestuurder).
Sekundi: Dr EJ de Beer (Trustees), brr P Joubert (Kommunikasie), F de Beer (Potchefstroom-Die Bult).

Skakeldeputate:
Ds CA Jansen (v), dr W du Plessis (skriba).
Met Streeksinodes word geskakel om verteenwoordigende skakelpersone aan te wys.

Ouditkomitee:

Brr HAJ Oosthuizen (Klerksdorp-Noord), LHA Stavast (Kroonstad).
Sekundus: Br Jan van Jaarsveld (Potchefstroom-Oos).

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING KRAGTENS KO, ARTT 11, 13 EN 20

Verkose lede Trustees PPF: Di CA Jansen (v), N Boy, drr D Lartz, EJ de Beer.
Sekundi: Di GC Coetzee, FJ Potgieter, CB Robinson.
Kundiges benoem: Brr JJ Howell (Randburg) (o/v), AJ Kruger (Kroonstad), J Smit (Laeveld), R Reyneke (Secunda).
Sekundus: Br B van der Merwe (Rietvallei).
Aangewese lid: Ds JP Sithole.
Hoofbeampte: Dr W du Plessis.
Adjunk-Skriba en Fondsbestuurder: Dr W du Plessis.
Aktuaris: Mnr N Strohmenger.

 

_____________________________________________________________________

DEPUTATE EKUMENISITEIT (Binnelands)

Ds C Aucamp (v), prof H Goede (skriba), dr PH Heystek, di PW Kurpershoek, PJ Venter, br PWH Aucamp, di CCA Vrey (portefeulje Kaapstad), ASA de Bruyn (skakeling buitelands) dr NR Makungo, ds BCG Fourie, dr RM van der Merwe.
Sekundi: Ds TJ Potgieter, dr JA Erasmus.
Adviseurs: Proff SP van der Walt, J Smit.
 

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE EKUMENISITEIT (Buitelands)

Dr HPM van Rhyn (v), di ASA de Bruyn (skriba, skakeling), HS Coetzee, drr DG Breed, HM Zwemstra (Namibië), di TF Dreyer, GP van Rhyn, MA Modise, HJP de Beer, PM Modise, JE Temba.
Sekundi: Di W van den Heever, JP du P Aucamp, br R van der Kooy.
Adviseurs: Proff IW Ferreira, HG Stoker, SP van der Walt, RS Hobyane, AJ Coetsee, J Smit.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE OWERHEID

Di C Aucamp (v), LM Floor (skriba), GJ Erasmus, prof N Vorster, ds RP van Wyk, drr Dirk Hermann, JV Fatuse, MA Sekhaulelo.
Sekundi: Ds HJP de Beer, br AB du Plessis (Bothaville).
Adviseur: Prof DF Muller.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE PUBLIKASIES

Kerklike Tydskrifte
Dr J Lion-Cachet (v), di SJB Lee, TP Diphoko, LF Sefadi, JG Ehlers, en die volgende redakteurs: Prof CFC Coetzee (Die Kerkblad), dr HF van Wyk (Slingervel), sr C Steyn (Vroueblad), sr K Bain (Kruispad), sr J Fourie en br HJD Coetzee.
Sekundus: Ds J van Schaik.

Almanak
Di RA Bain (v), KP Steyn, W Jobse, AH Stavast, dr W du Plessis (skriba), sr Joey Fourie, dr PT Masase, di CC Mathundela, SBJ Lee.
Sekundus: Ds JL Lee.

Deputate Gereformeerde Publikasies

Ds RA Bain (v), br WJ Swanepoel (skriba).
CJBF – Br WJ Swanepoel, di ASA de Bruyn, OJ Struwig.
Evangeliseringsmedia – Di ED Pelele, S Hibbert, br AM van der Kruk.
Totiusfonds en Kerkordeboekie – Ds RA Bain, dr GJ Meijer.
Elektroniese media en webblad – Dr HF van Wyk.
Ex officio – Bestuur van Admin Buro – br HJD Coetzee.
Sekundi: Br JG Noëth, di JF Mouton, C Jooste, PJ Venter.
Adviseurs: Proff RS Letsosa, HG Stoker, LH Moretsi.terug na bo

_____________________________________________________________________

TEOLOGIESE SKOOL

BREë KURATORE 2018-2020

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE HISTORIESE SAKE GKSA (Kerkargief en –museum)

Br PWH Aucamp (v), dr J du Plooy (skriba, Museumkundige), ds CB Robinson, Predikant van Burgersdorp (Burgersdorp Museum), sr C Huisman (argivaris), sr M Lambrecht, prof L Malan, br M van Tonder (Potchefstroom), ds MA Modise (Argief), Sr S Coetsee.
SekundI: Di AH Stavast, LD Myburgh (vir Burgersdorp).
Adviseurs: Proff DF Muller, LH Moretsi.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE LITURGIESE SAKE

Oorkoepelend: Dr EJ Smit (s), di JL van der Schyff (skriba), S Hibbert.
3.9.1 Vir Afrikaanse Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere
Dr JA Erasmus (v), di JC van Dyk (skriba), JH Grobler, sr Adri Breed (Potchefstroom-Die Bult), br Nannes Van der Walt (Trinitas), sr Anja Viljoen (Potchefstroom-Die Bult), sr Magda Pelser-Van der Merwe (Potchefstroom), sr Nina Brink (Potchefstroom), sr Janine Linde (Potchefstroom).
Adviseurs: Proff PC van der Walt, SP van der Walt.

3.9.2 Subgroep isiXhosa
Dr JV Fatuse (v), oudl TE Gxothani (skriba).

3.9.3 Subgroep isiZulu

Di SZ Phungula (v), MS Mbatha (skriba), JP Sithole.

3.9.4 Subgroep Sesotho

Di MG Mdluli (v), PM Modise (skriba), TP Diphoko.
Adviseur: Prof RS Letsosa.

3.9.5 Subgroep Setswana en Sepedi

Ds MM Molokwane (v), dr DK Semenya (skriba), di ED Pelele, E Makhobozi.
Adviseur: Prof LH Moretsi.

3.9.6 Subgroep Thsivenda en Xitsonga

Ds NN Ligege (v), drr NR Makungo (skriba), PT Masase, ds NM Muhadi.
Adviseur: Dr TD Mashau.

3.9.7 Subgroep Engels

Dr SN Jooste (v), ds WJ Steyn (skriba), br JC Potgieter.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS

Br JG Noëth (v), ds LSD du Plessis, prof PJ Mentz, brr MAL Linde, A Swaters, P Bisschoff, W Human (Derdepoort), oudle K Ndou, NW Raphala, sr Saskia Meijer, ds HL Stavast, br JG Venter (Potchefstroom).
Sekundi: Oudl RWJ van der Kooy, ds DJ Maritz.
Adviseurs: Proff PP Kruger, HG Stoker.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE JEUGSORG

Ds CB Robinson (v), sr Wilna Myburgh (kantoor), di GM Boersema; D Kotzee, JG Tredoux, IH Scholtz, DG Zwemstra, MG Mduli, OL Moncho, RB Fourie.
Sekundi: Di WJ Steyn, SJL Linde, SJB Lee.
Adviseurs: Ds HC van Rooy, prof AJ Coetsee.
Redakteur Kruispad: Sr K Bain.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE KATKISASIE

Di PJ van Blerk (v), AP Tredoux, PGP le Roux, sr Helene Coetzee, dr DK Semenya, di TV Moruri, NJ Masakona, W Brotherton, dr JJJ Erasmus.
Adviseur: Prof FP Kruger.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________

REGSDEPUTATE

Professor in Kerkreg (sameroeper), dr RM van der Merwe, adv JL Gildenhuys (Pretoria-Alkantrant), adv LS de Klerk (Pretoria Brooklyn), adv GL Grobler (Pretoria-Alkantrant), adv LI Vorster (Pretoria-Rietvallei), regter JJ Swanepoel (sake wat Namibië raak), prof F Venter (Potchefstroom-Die Bult), oudl DG Breed jr, oudl Ben Groot (Bellville ad hoc). Die Deputate ontvang die reg om waar nodig ‘n geskikte advokaat te koöpteer.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE DIAKONALE SAKE

Di FJ Potgieter (v), DJ Bakker, VA Rankgotha, JE Temba, brr G Pool, K Pretorius, F Venter (Reddersburg). sr I Vierbergen, brr PS Jansen van Vuuren, K Vorster (Pretoria Kinderhuis), DJ Noëth (Reddersburg), HSJ Vorster (sekretaris/skakeldeputaat), br JG Noëth en verteenwoordiger van die Admin Buro.
Adviseur: Dr P Fanoy.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE VAN DIE ALGEMENE SINODE

Uitgee van Handelinge

Dr D Lartz (v), di MA Modise, CA Jansen, dr W du Plessis, voorsitter van Ordekommissie van Sinode.

Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode
Ds GC Coetzee (v), di CJ Nagel jr (skriba), FJ Potgieter, dr W du Plessis, di MM Molokwane, JL Lee en een verteenwoordiger (programmering) uit elke Streeksinode.
Adviseur: Dr D Lartz.

Appèldeputate van die Algemene Sinode

Drr GJ Meijer (v), RM van der Merwe, prof F Venter, di AL Pelser, PW Kurpershoek, CJ van Vuuren, HC van Rooy.
Sekundi: Di GS Kruger, PGP le Roux, PM Modise, dr DK Semenya, di CB Swanepoel, LM Floor.
Adviseur: Prof J Smit.

Deputate vir beoordeling van ontvanklikheid van Beswaarskrifte

Dr RM van der Merwe (v). Elke Streeksinode wys een Deputaat aan vir die Deputatevergadering.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

DEPUTATE BYBEL

Di MA Modise (v), DJ Bakker, LP van Jaarsveld (skriba), drr AJ Krüger, J Lion-Cachet.
Skakeldeputaat Bybelgenootskap: Br H Dekker.
Sekundi: Di TJ Potgieter, MJ Nkili.

 

terug na bo

DEPUTATE VIR EVALUERING VAN isi-ZULU BYBELVERTALING

Di SZ Phungula (v), JP Sithole, brs ES Phungula, J Sithole.
Adviseurs: Proff RS Letsosa, JA van Rooy.
 

 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE EVALUERING DIREKTE AFRIKAANSE VERTALING

Drr AJ Kruger (v), J Lion-Cachet (skriba), di CCA Vrey, ASA de Bruyn.
Adviseurs: Proff H Goede, AJ Coetsee.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________DEPUTATE TOEPASSING KO, ART 66

Klassis Potchefstroom.

 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE MEDIA

Radio en TV
Di WGM Kotze (v), HL Stavast (skriba), P van Wyk, BC Smit, PJ Venter, PGP le Roux, NN Ligege, HV Venter (Namibië) asook 1 Deputaat per Streeksinode aangewys.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE KERKGROEIBEDIENING

Drr G (Griffel) van Wyk (v), HPM van Rhyn, di GM Boersema (skriba), LM Floor, SZ Phungula, MM Molokwane, OL Moncho, AJ Burger, P Venter, TF Dreyer, D Pansegrouw.
Adviseurs: Prof IW Ferreira, G Breed, dr P van Helden, ds JJ Venter.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE OMGEWING

Di CCA Vrey (v), BA van der Walt, CJ van Heyningen, dr LJ (Loutjie) Coetzee (Randburg), brr J Venter (Magol), PT van der Walt (Melkbosstrand), dr FJ Venter (Phalaborwa).
Adviseurs: Proff HG Stoker, PC van der Walt.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE SAAIERS VAN DIE WOORD

Br J (Koos) Smit (Laeveld) (v), drr D Lartz, EJ de Beer, br JJ Howell.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE BEVORDERING VAN EENHEID (Studiedeputate)

Drr DK Semenya (v), JV Fatuse, di D Pansegrouw, PW Kurpershoek, SZ Phungula, ED Pelele, JG Tredoux, prof T Erasmus (Wapadrant), dr NR Makungo.
Adviseurs: Proff DF Muller, JM Vorster.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE

Drr DK Semenya (o/v), De W Saaiman, NR Makungo, di PC van Rooy, (skriba), GP van Rhyn, drr SN Jooste, HF van Wyk.
Adviseur: Prof SP van der Walt.
 

terug na bo

_____________________________________________________________________

SENDINGDEPUTATE
Di GC Verhoef (v), M van Helden dr HM Zwemstra, di JP du P Aucamp, P Mushayabasa, brr AM van der Kruk (Derdepoort), RJW van der Kooy (Die Kandelaar).
Adviseur: Prof IW Ferreira.

terug na bo

_____________________________________________________________________DEPUTATE FINANSIËLE HULPBETONING: SOUTPANSBERG

Ds MA Modise (v), drr EJ de Beer, PH Heystek, di MN Muhadi, NN Ligege.

terug na bo

_____________________________________________________________________

STUDIEDEPUTATE APPÈLPROSEDURE
Dr RM van der Merwe, di PW Kurpershoek, FM Dreyer.

terug na bo

_____________________________________________________________________


DEPUTATE MEER EFFEKTIEWE VERGADERWYSE VAN SINODE

Ds HC van Rooy (s), drr JA Erasmus, NR Makungu, di W Viljoen en FR Pretorius in oorleg met die Deputate programmering van die Sinode.
Adviseurs: Dr DG Breed, ds C Aucamp.

terug na bo

_____________________________________________________________________


KO, ART 49 DEPUTATE (GK Linden Appèl)

Drr RM van der Merwe (s), PH Heystek, HPM van Rhyn, ds RA Bain, prof F Venter.


 

 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0