Deputate

Meerdere vergaderings verdaag wanneer die agenda afgehandel is, maar gee aan persone opdrag om as deputate, namens die kerke wat vergader het, verdere aandag aan ʼn bepaalde saak te gee en aan die volgende vergadering verslag te doen.

In die Gereformeerde kerkregering het deputate dus ’n dienende en adviserende funksie en nie regeermag nie.

Kliek op die skakels hieronder vir die verskillende deputaatgroepe:

Bestuur:
Br LJ Kruger (v) (Randburg), br AJ Kruger (Finansies) (Kroonstad), dr HF van Wyk (Kommunikasie), koöpteer iemand (Eiendomme), dr D Lartz (Trustees), ds CA Jansen (Skakeldeputate), ds PM Modise (Kuratore), dr W du Plessis (Administratiewe Bestuurder), br HJD Coetzee (Finansiële Bestuurder).
Sekundi: Dr EJ de Beer (Trustees), brr P Joubert (Kommunikasie), F de Beer (Potchefstroom-Die Bult).

Skakeldeputate:
Ds CA Jansen (v), dr W du Plessis (skriba).
Met Streeksinodes word geskakel om verteenwoordigende skakelpersone aan te wys.

Ouditkomitee:
Brr HAJ Oosthuizen (Klerksdorp-Noord), LHA Stavast (Kroonstad).
Sekundus: Br Jan van Jaarsveld (Potchefstroom-Oos).

Verkose lede Trustees PPF: Di CA Jansen (v), N Boy, drr D Lartz, EJ de Beer.
Sekundi: Di GC Coetzee, FJ Potgieter, CB Robinson.
Kundiges benoem: Brr JJ Howell (Randburg) (o/v), AJ Kruger (Kroonstad), J Smit (Laeveld), R Reyneke (Secunda).
Sekundus: Br B van der Merwe (Rietvallei).
Aangewese lid: Ds JP Sithole.
Hoofbeampte: Dr W du Plessis.
Adjunk-Skriba en Fondsbestuurder: Dr W du Plessis.
Aktuaris: Mnr N Strohmenger. 

Ds C Aucamp (v), prof H Goede (skriba), dr PH Heystek, di PW Kurpershoek, PJ Venter, br PWH Aucamp, di CCA Vrey (portefeulje Kaapstad), ASA de Bruyn (skakeling buitelands) dr NR Makungo, ds BCG Fourie, dr RM van der Merwe.
Sekundi: Ds TJ Potgieter, dr JA Erasmus.
Adviseurs: Proff SP van der Walt, J Smit.

Dr HPM van Rhyn (v), di ASA de Bruyn (skriba, skakeling), HS Coetzee, drr DG Breed, HM Zwemstra (Namibië), di TF Dreyer, GP van Rhyn, MA Modise, HJP de Beer, PM Modise, JE Temba.
Sekundi: Di W van den Heever, JP du P Aucamp, br R van der Kooy.
Adviseurs: Proff IW Ferreira, HG Stoker, SP van der Walt, RS Hobyane, AJ Coetsee, J Smit. 

Di C Aucamp (v), LM Floor (skriba), GJ Erasmus, prof N Vorster, ds RP van Wyk, drr Dirk Hermann, JV Fatuse, MA Sekhaulelo.
Sekundi: Ds HJP de Beer, br AB du Plessis (Bothaville).
Adviseur: Prof DF Muller. 

Kerklike Tydskrifte
Dr J Lion-Cachet (v), di SJB Lee, TP Diphoko, LF Sefadi, JG Ehlers, en die volgende redakteurs: Prof CFC Coetzee (Die Kerkblad), dr HF van Wyk (Slingervel), sr C Steyn (Vroueblad), sr K Bain (Kruispad), sr J Fourie en br HJD Coetzee.
Sekundus: Ds J van Schaik.

Almanak
Di RA Bain (v), KP Steyn, W Jobse, AH Stavast, dr W du Plessis (skriba), sr Joey Fourie, dr PT Masase, di CC Mathundela, SBJ Lee.
Sekundus: Ds JL Lee.

Deputate Gereformeerde Publikasies
Ds RA Bain (v), br WJ Swanepoel (skriba).
CJBF – Br WJ Swanepoel, di ASA de Bruyn, OJ Struwig.
Evangeliseringsmedia – Di ED Pelele, S Hibbert, br AM van der Kruk.
Totiusfonds en Kerkordeboekie – Ds RA Bain, dr GJ Meijer.
Elektroniese media en webblad – Dr HF van Wyk.
Ex officio – Bestuur van Admin Buro – br HJD Coetzee.
Sekundi: Br JG Noëth, di JF Mouton, C Jooste, PJ Venter.
Adviseurs: Proff RS Letsosa, HG Stoker, LH Moretsi.

Br PWH Aucamp (v), dr J du Plooy (skriba, Museumkundige), ds CB Robinson, Predikant van Burgersdorp (Burgersdorp Museum), sr C Huisman (argivaris), sr M Lambrecht, prof L Malan, br M van Tonder (Potchefstroom), ds MA Modise (Argief), Sr S Coetsee.
SekundI: Di AH Stavast, LD Myburgh (vir Burgersdorp).
Adviseurs: Proff DF Muller, LH Moretsi.

Oorkoepelend: Dr EJ Smit (s), di JL van der Schyff (skriba), S Hibbert.
3.9.1 Vir Afrikaanse Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere
Dr JA Erasmus (v), di JC van Dyk (skriba), JH Grobler, sr Adri Breed (Potchefstroom-Die Bult), br Nannes Van der Walt (Trinitas), sr Anja Viljoen (Potchefstroom-Die Bult), sr Magda Pelser-Van der Merwe (Potchefstroom), sr Nina Brink (Potchefstroom), sr Janine Linde (Potchefstroom).
Adviseurs: Proff PC van der Walt, SP van der Walt.

3.9.2 Subgroep isiXhosa
Dr JV Fatuse (v), oudl TE Gxothani (skriba).

3.9.3 Subgroep isiZulu
Di SZ Phungula (v), MS Mbatha (skriba), JP Sithole.

3.9.4 Subgroep Sesotho
Di MG Mdluli (v), PM Modise (skriba), TP Diphoko.
Adviseur: Prof RS Letsosa.

3.9.5 Subgroep Setswana en Sepedi
Ds MM Molokwane (v), dr DK Semenya (skriba), di ED Pelele, E Makhobozi.
Adviseur: Prof LH Moretsi.

3.9.6 Subgroep Thsivenda en Xitsonga
Ds NN Ligege (v), drr NR Makungo (skriba), PT Masase, ds NM Muhadi.
Adviseur: Dr TD Mashau.

3.9.7 Subgroep Engels
Dr SN Jooste (v), ds WJ Steyn (skriba), br JC Potgieter.

Br JG Noëth (v), ds LSD du Plessis, prof PJ Mentz, brr MAL Linde, A Swaters, P Bisschoff, W Human (Derdepoort), oudle K Ndou, NW Raphala, sr Saskia Meijer, ds HL Stavast, br JG Venter (Potchefstroom).
Sekundi: Oudl RWJ van der Kooy, ds DJ Maritz.
Adviseurs: Proff PP Kruger, HG Stoker.

Ds CB Robinson (v), sr Wilna Myburgh (kantoor), di GM Boersema; D Kotzee, JG Tredoux, IH Scholtz, DG Zwemstra, MG Mduli, OL Moncho, RB Fourie.
Sekundi: Di WJ Steyn, SJL Linde, SJB Lee.
Adviseurs: Ds HC van Rooy, prof AJ Coetsee.
Redakteur Kruispad: Sr K Bain.

Di PJ van Blerk (v), AP Tredoux, PGP le Roux, sr Helene Coetzee, dr DK Semenya, di TV Moruri, NJ Masakona, W Brotherton, dr JJJ Erasmus.
Adviseur: Prof FP Kruger.

Professor in Kerkreg (sameroeper), dr RM van der Merwe, adv JL Gildenhuys (Pretoria-Alkantrant), adv LS de Klerk (Pretoria Brooklyn), adv GL Grobler (Pretoria-Alkantrant), adv LI Vorster (Pretoria-Rietvallei), regter JJ Swanepoel (sake wat Namibië raak), prof F Venter (Potchefstroom-Die Bult), oudl DG Breed jr, oudl Ben Groot (Bellville ad hoc). Die Deputate ontvang die reg om waar nodig ‘n geskikte advokaat te koöpteer.

Di FJ Potgieter (v), DJ Bakker, VA Rankgotha, JE Temba, brr G Pool, K Pretorius, F Venter (Reddersburg). sr I Vierbergen, brr PS Jansen van Vuuren, K Vorster (Pretoria Kinderhuis), DJ Noëth (Reddersburg), HSJ Vorster (sekretaris/skakeldeputaat), br JG Noëth en verteenwoordiger van die Admin Buro.
Adviseur: Dr P Fanoy. 

Uitgee van Handelinge
Dr D Lartz (v), di MA Modise, CA Jansen, dr W du Plessis, voorsitter van Ordekommissie van Sinode.

Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode
Ds GC Coetzee (v), di CJ Nagel jr (skriba), FJ Potgieter, dr W du Plessis, di MM Molokwane, JL Lee en een verteenwoordiger (programmering) uit elke Streeksinode.
Adviseur: Dr D Lartz.

Appèldeputate van die Algemene Sinode
Drr GJ Meijer (v), RM van der Merwe, prof F Venter, di AL Pelser, PW Kurpershoek, CJ van Vuuren, HC van Rooy.
Sekundi: Di GS Kruger, PGP le Roux, PM Modise, dr DK Semenya, di CB Swanepoel, LM Floor.
Adviseur: Prof J Smit.

Deputate vir beoordeling van ontvanklikheid van Beswaarskrifte
Dr RM van der Merwe (v). Elke Streeksinode wys een Deputaat aan vir die Deputatevergadering. 

Di MA Modise (v), DJ Bakker, LP van Jaarsveld (skriba), drr AJ Krüger, J Lion-Cachet.
Skakeldeputaat Bybelgenootskap: Br H Dekker.
Sekundi: Di TJ Potgieter, MJ Nkili.

Di SZ Phungula (v), JP Sithole, brs ES Phungula, J Sithole.
Adviseurs: Proff RS Letsosa, JA van Rooy. 

Drr AJ Kruger (v), J Lion-Cachet (skriba), di CCA Vrey, ASA de Bruyn.
Adviseurs: Proff H Goede, AJ Coetsee.

Klassis Potchefstroom.

Radio en TV
Di WGM Kotze (v), HL Stavast (skriba), P van Wyk, BC Smit, PJ Venter, PGP le Roux, NN Ligege, HV Venter (Namibië) asook 1 Deputaat per Streeksinode aangewys.

Drr G (Griffel) van Wyk (v), HPM van Rhyn, di GM Boersema (skriba), LM Floor, SZ Phungula, MM Molokwane, OL Moncho, AJ Burger, P Venter, TF Dreyer, D Pansegrouw.
Adviseurs: Prof IW Ferreira, G Breed, dr P van Helden, ds JJ Venter.

Di CCA Vrey (v), BA van der Walt, CJ van Heyningen, dr LJ (Loutjie) Coetzee (Randburg), brr J Venter (Magol), PT van der Walt (Melkbosstrand), dr FJ Venter (Phalaborwa).
Adviseurs: Proff HG Stoker, PC van der Walt. 

Br J (Koos) Smit (Laeveld) (v), drr D Lartz, EJ de Beer, br JJ Howell.

Drr DK Semenya (v), JV Fatuse, di D Pansegrouw, PW Kurpershoek, SZ Phungula, ED Pelele, JG Tredoux, prof T Erasmus (Wapadrant), dr NR Makungo.
Adviseurs: Proff DF Muller, JM Vorster.

Drr DK Semenya (o/v), De W Saaiman, NR Makungo, di PC van Rooy, (skriba), GP van Rhyn, drr SN Jooste, HF van Wyk.
Adviseur: Prof SP van der Walt.

Di GC Verhoef (v), M van Helden dr HM Zwemstra, di JP du P Aucamp, P Mushayabasa, brr AM van der Kruk (Derdepoort), RJW van der Kooy (Die Kandelaar).
Adviseur: Prof IW Ferreira.

Ds MA Modise (v), drr EJ de Beer, PH Heystek, di MN Muhadi, NN Ligege.

Dr RM van der Merwe, di PW Kurpershoek, FM Dreyer.

Ds HC van Rooy (s), drr JA Erasmus, NR Makungu, di W Viljoen en FR Pretorius in oorleg met die Deputate programmering van die Sinode.
Adviseurs: Dr DG Breed, ds C Aucamp.

Drr RM van der Merwe (s), PH Heystek, HPM van Rhyn, ds RA Bain, prof F Venter.