Deputate

Meerdere vergaderings verdaag wanneer die agenda afgehandel is, maar gee aan persone opdrag om as deputate, namens die kerke wat vergader het, verdere aandag aan ʼn bepaalde saak te gee en aan die volgende vergadering verslag te doen.

In die Gereformeerde kerkregering het deputate dus ’n dienende en adviserende funksie en nie regeermag nie.

Kliek op die skakels hieronder vir die verskillende deputaatgroepe:

Bestuur
Ds. CA Jansen (v), Brs. LJ Kruger (Randburg), AJ Kruger (Kroonstad), Dr. D Lartz (Kuratore), Dr. Wymie du Plessis (Administratiewe Bestuurder),Br. HJD Coetzee (Finansiële Bestuurder),Ds. JL Lee

Sekundi:Br. NJ van der Walt, Ds. OL Moncho, Dr. EJ de Beer.

 
Ouditkomitee
Brs. AJ Kruger en LJ Kruger.

Verkose Trustees GKSA Pensioenfonds Werkgewersorganisasie
Dr. EJ de Beer (v), Brs.J Smit en AJ Kruger.

 
Verkose Trustees EVT
Dr. EJ de Beer (v), Di. MJ Erasmus, N Boy, CJ Lemmer, Brs. PWH Aucamp, NJ van der Walt, J Smit.

Dr.PJ Venter (v),Ds.EJ van Jaarsveld (skriba), Dr. C Jooste, Di. PW Kurpershoek, CCA Vrey,Br. PWH Aucamp, Dr.NR Makungo, Di. AJ Dednam, D Kotzee.

Adviseurs:Proff. SP van der Walt, J Smit, AJ Coetsee.

Sekundi: Di.HFR Pelser,NPienaar.

Dr. HPM van Rhyn (v), Ds.ASA de Bruyn (skriba, skakeling), Dr. HM Zwemstra (Namibië), Di. TF Dreyer, MA Modise,PM Modise,N Kim, GP Meijer, JC Potgieter, JA Linde.

Sekundi: Di. MD Meijer, CB Robinson, RR Gouws, J du P Aucamp.

Adviseurs:Proff. AJ Coetsee, HG Stoker, IW Ferreira, RS Hobyane, SP van der Walt, Dr. DG Breed (Dr.Breed is deur die World Reformed Fellowship en die International Council of Reformed Churches aangewys as lid van beide organisasies se onderrigkomitees.)

Di C Aucamp (v), LM Floor (skriba), GJ Erasmus, prof N Vorster, ds RP van Wyk, drr Dirk Hermann, JV Fatuse, MA Sekhaulelo.

Sekundi:
Ds HJP de Beer, br AB du Plessis (Bothaville).

Adviseur:
Prof DF Muller. 

Kerklike Tydskrifte
Di. JG Ehlers (v), SJB Lee,C Aucamp (Kerkblad),Srs. C Steyn (Vroueblad),J Fourie, Br. HJD Coetzee, Sr. W Myburgh (Kruispad – Jeugsorg wys aan),Jeugsorgdeputate sal aanwys(Slingervel), Br.MC (Morné) van Rooyen (joernalis).

Sekundus:Ds. HG Lee.

Almanak
Di. JC van Dyk (v),KP Steyn, W Jobse, RA Bain, Dr. W du Plessis (skriba), Sr. JFourie, Dr. PT Masase,Ds.CC Mathundela.

Sekundus: Ds. AP de Jager.

Deputate Gereformeerde Publikasies
Ds. MH le Roux (v), Br. W Swanepoel (skriba), Di. W Brotherton, ASA de Bruyn, JG Ehlers, GM Boersema, Brs.J Boersema, Rvan der Kooy, Ds. HFR Pelser,Br.HJD Coetzee.

Adviseurs: Proff.HG Stoker, LH Moretsi.

TEOLOGIESE SKOOL  – KURATORE – 2023 tot 2025

BREË KURATORE – 2023 tot 2025

KURATORE SECUNDIENBREË KURATORE SECUNDI

Voorsitter: Ds.DH Verryn.

Museum: Srs. M Lampbrecht, S Coetzee, J Coetzee, Di. CB Robinson, LD Myburgh.

Argief: Sr. C Huisman, Di. PM Modise, HD Verryn, AP van der Westhuizen.

Sekundus: Br. G Wentink.

Adviseurs: Proff. DF Muller, LH Moretsi.

Subgroep Afrikaans
Dr. JA Erasmus (v), Ds. JC van Dyk (s), Dr.EJ Smit,Di.PF Venter,J Dunn,Br. N van der Walt (GK Vanderbijlpark Trinitas), Srs. A Viljoen (Potchefstroom-Die Bult),N Brink (Potchefstroom), J Linde (Potchefstroom),Ede Kock (GK Potchefstroom-Die Bult), M van Helden (GK Vanderbijlpark Trinitas), Br.NP Wepener(Cachet).

Sekundi:Di. KP Steyn, EJ van Jaarsveld.

Adviseurs: Proff. PC van der Walt, SP van der Walt,FP Viljoen.

Subgroep isiXhosa
Dr. JV Fatuse (v), Br. TE Gxothani (skriba).

Subgroep isiZulu
Di. SZ Phungula (v),JP Sithole (skriba), MEMahlangu, MS Mbatha.

Subgroep Sesotho en Sepedi
Di. MG Mdluli (v), PM Modise (skriba),Dr. DK Semenya,Di. JE Temba, LJ Sefadi.

Adviseur: Prof. RS Letsosa.

Subgroep Setswana
Di. MM Molokwane (v), ED Pelele, OL Moncho, EM Makhobozi, TV Moruri.

Adviseur: Prof. LH Moretsi.

Subgroep Thsivenda en Xitsonga
Dr. NR Makungo (v), PT Masase (skriba), Ds. NM Muhadi.

Adviseur: Dr. TD Mashau.

Subgroep Engels
Di.JCPotgieter (v),WJSteyn (skriba), Dr. BA de Vries,Ds.N Pienaar.

Adviseur: Prof FP Viljoen.

Di. Jvan Schaik (v), W Brotherton (skriba), AJ Rossouw, Brs.J Tredoux, PLR Bisschoff (Oranjerivier), ASM van Jaarsveld (Randburg), J Venter (Daspoort), K Ndou, Sr. Melani Buys,

BrsJ Nhlapo (Boipatong), MAL Linde (Louis Trichardt).

Adviseur: Prof. HG Stoker.

Di. Jvan Schaik (v), W Brotherton (skriba), AJ Rossouw, Brs.J Tredoux, PLR Bisschoff (Oranjerivier), ASM van Jaarsveld (Randburg), J Venter (Daspoort), K Ndou, Sr. Melani Buys,

BrsJ Nhlapo (Boipatong), MAL Linde (Louis Trichardt).

Adviseur: Prof. HG Stoker.

Di. DJ de Bruyn (v),SJMS Smit, PF Venter,Sr. M Reynecke, Br.B Aucamp, Sr. S Nel, Di. JG Tredoux, CJ van Vuuren, W Brotherton, JL Lee, Dr. KD Semenya, Di. TV Moruri, LJ Sefadi.

Sekundi: Brs.F Kamffer (GK Randburg), P Smit (GK Waterkloofrand), Sr. S Meijer (GK Totiusdal).

Adviseur: Prof. FP Kruger.

Dr. GJ Meijer (v), adv. JL Gildenhuys (Pretoria-Alkantrant), adv. LS de Klerk (PretoriaBr.ooklyn), adv. GL Grobler (Pretoria-Alkantrant), prok. DG Breed,adv. PWH Aucamp.

Adviseurs: Proff. J Smit, F Venter.

Sekundus: Ds.CC Matundela.

Di. FJ Potgieter (v), AJ Dednam, PF Venter, Srs. T Jonk,A Kotzee,Brs. R Abbink, G Pool, J Tredoux, A van Dyk.

Adviseur: Prof AJ Coetsee

Uitgee van Handelinge
Di. CA Jansen, PW Kurpershoek, MA Modise, Dr. W du Plessis.

Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode
Di. GC Coetzee (v), CJ Nagel, FJ Potgieter, GD Oosthuizen, JL Lee, Dr. W du Plessis, Ds.ME Mahlangu en een verteenwoordiger (programmering) uit elke Streeksinode.

Appèldeputate van die Algemene Sinode
Dr. GJ Meijer (v), Di.PW Kurpershoek, GP van Rhyn, Br. Peter Wassenaar, Ds.CJ van Vuuren, prof. F Venter, Ds. CC Mathundela.

Adviseurs: Prof. J Smit, Dr.RM van der Merwe.

Sekundi: Ds.AJ Dednam, Dr.C Jooste.

Deputate vir beoordeling van ontvanklikheid van beswaarskrifte
Di. CJvan Vuuren (v), GD Oosthuizen (skriba),elke Streeksinode wys een deputaat aan vir die deputatevergadering die middag voor die aanvang van die Algemene Sinode.

Roepende Kerkraad vir Algemene Sinode
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Die Bult

Sekundus: Gereformeerde Kerk Potchefstroom.

Di. MA Modise (v), LP van Jaarsveld (skriba), Drr. AJ Krüger, J Lion-Cachet, Di. AP Tredoux,MM Molokwane, 2 Skakeldeputate Bybelgenootskap.wat deur die deputate aangewys moet word.

Sekundus: Ds. BA van der Walt.

Di. SZ Phungula (v), JP Sithole, MS Mbatha, Brs. ES Phungula, J Sithole.

Adviseurs: Proff. LH Moretsi, RS Hobyane.

Klassis Potchefstroom.

Di. P van Wyk (v) , HL Stavast (skriba), LJE Venter, FG Lee,HC Andersen,JE Temba, HV Venter (Namibië).

Di. LM Floor (v), DG Zwemstra (skriba), JP Fleischmann,Dr.G van Wyk,Di. CJ Lemmer, HM Nkoana, HV Venter (Namibië) en JP van der Walt (Namibië)

Di. TFDreyer (v), JC Potgieter (skriba), M Mdonga, P Mushayabasa,SZ Phungula en Br. P Gruenbaum (Middelburg).

Adviseur: Prof. IW Ferreira.

Br. J Smit (v), Drr. EJ de Beer, D Lartz, Br. NJ van der Walt, Ds. CJ Lemmer.

Di. GP van Rhyn (v), PC van Rooy (skriba), Dr.De W Saaiman, Ds.ASA de Br.uyn, Dr.NR Makungo, Di. N Pienaar, JC Potgieter, LJE Venter.

Adviseur: Prof. SP van der Walt.

Ds. GJJ van der Merwe (v), Dr. HM Zwemstra, Di. J du P Aucamp, P Mushayabasa, HN Nkoana,Dr.W Chipenyu,Br. AM van der Kruk (Derdepoort).

Adviseur: Prof IW Ferreira.

Di.GD Oostuizen (v), CC Matundela, AJ Dednam.

Sekundus: Ds.MD Meijer.

Dr.HM Zwemstra (v), Ds.W den Heever (skriba), Dr.W du Plessis, Di. HV Venter, CA Jansen.

Adviseur: Prof. J Smit.

Di. PVenter (sameroeper), TJ van Vuuren (skriba), JP Fleischman, S le Cornu,PW Kurpershoek, MJ Erasmus, PR Gouws, Drr.HMZwemstra, GJ Meijer.

Adviseurs: Prof. J Smit, Dr. RM van der Merwe.

Dr. JA Erasmus (v),Di.GM Boersema, W Brotherton, MW Kruger (skriba), CJ van Heyningen.

Advisueurs: Proff. AJ Coetsee, FP Kruger.

Dr. C Jooste (v), Prof. F Venter, Dr. PH Heystek.