Sinode 2006 Handelinge (2561 KB)
Voorwoord, Inhoudsopgawe, Register
Handelinge
8. RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Art 7)
9. RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KORRESPONDENSIE VAN DIE AGENDA (Art 8)
9.1.1 RAPPORT DEPUTATE NASIONALE SINODE (Art 9)
10. RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR PROGRAMMERING (Art 10)
11. Appèlle en Beswaarskrifte
11.1.1 APPÈL BR ASM VAN JAARSVELD TEEN BESLUIT VAN DIE OOSTELIKE PARTIKULIERE SINODE GENEEM OP 22 NOVEMBER 2005 INSAKE AANSOEK KO, ART 4 (Artt 11, 138, 193)
11.1.2 APPÈL BR HG KRUGER TEEN ‘N BESLUIT VAN OOSTELIKE PARTIKULIERE SINODE OOR DWAALLEER INSAKE CHRISTUSAFBEELDINGS (Artt 11, 12, 117, 194)
11.1.3 APPÈL BR HG KRUGER TEEN ‘N BESLUIT VAN SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE OOR DIE AFBEELDING VAN CHRISTUS (Artt 11, 12, 116, 203)
11.1.4 APPÈL SR T SATTLEGGER TEEN BESLUIT SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE (NOVEMBER 2005) OOR DIE APPÈL VAN DIE KERKRAAD STELLENBOSCH TEEN KLASSISBESLUIT VAN 2005 (Artt 12, 125, 137, 226)
11.1.5 APPÈL DS PK LOURENS TEEN BESLUIT PARTIKULIERE SINODE OVS/NATAL 22 & 23 NOVEMBER 2005 (Artt 12, 133, 204)
12. Bybelmedia, Bybelvertaling en Bybelverspreiding
12.2 BESWAARSKRIF BR AJ MALAN TEEN DIE NIE-BEHANDELING VAN ‘N BESWAAR (SINODE 1991:128) (Artt 11, 12, 166, 187)
12.3 BESWAARSKRIF VAN GL ERASMUS, JC ERASMUS EN HT DE VILLIERS TEEN DIE ONONTVANKLIK-VERKLARING VAN ‘N BESWAARSKRIF RAKENDE DIE NUWE AFRIKAANSE VERTALING (NAV) VAN DIE BYBEL BY SINODE-2003 (Artt 11, 12, 164, 165)
12.4 BESWAARSKRIF AAN NASIONALE SINODE 2006 TEEN DIE GOEDKEURING VAN DIE 1983-VERTALING VAN DIE BYBEL (NAV) VIR KERKLIKE GEBRUIK (Artt 11, 12, 167, 199)
13. Diakonale Sake
14. Ekumenisiteit en Owerheid
15. Emeritaatsversorging
16. Finansies
17. Jeug en Onderwys
18. Kerkargief en Kerkmuseum
19. Kerkregtelik
20. Leerstellig
21. Liturgies
22. Media / Publikasies
23. Teologiese Skool
24. Werkswyse tydens Sinode
25. Samelewingsake
DERDE ADDENDUM VAN DIE EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0