2012 Handelinge (5178 KB)
Opening
8. RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Artt 2, 5)
9. RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KORRESPONDENSIE VAN DIE AGENDA (Artt 6, 7)
10. Programmering
11. Deputate Algemene Sinode
11.2 RAPPORT STUDIEDEPUTATE: PROSEDURE VIR BEHANDELING VAN APPÈLLE (Art 19)
11.3 BESKRYWINGSPUNT OOSTELIKE STREEKSINODE OOR APPÈLPROSEDURE (Art 20)
12. Appèlle en Beswaarskrifte
13. Administratiewe Diensburo en Finansies
13.9 BESKRYWINGSPUNT VANAF STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULU-NATAL – ONTWIKKELING VAN KERKEIENDOMME IN POTCHEFSTROOM (Art 67)
13.10 RAPPORT 7 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – BEWARING VAN DEPUTATE SE NOTULES (Art 62)
13.11 BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR SKEIDING VAN  DIE BEHEER EN DIE UITVOERENDE FUNKSIE IN DIE ADMINISTRATIEWE BURO VAN DIE GKSA (Art 69)
13.12 BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE STREEKSINODE OOR DIE FINANSIËLE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO (Art 70)
13.13 BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULUNATAL – BESINNING OOR BESTUUR VAN FINANSIES IN GKSA (Art 71)
13.14 RAPPORT 8 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – LIDMATE STATISTIEK (Art 56)
Bybelmedia, Bybelvertaling en Bybelverspreiding
14.4 BESWAARSKRIF: GL ERASMUS RAKENDE DIE AFWYS VAN DIE BESWAARSKRIF OP SINODE 2009 RAKENDE DIE NAV (Artt 17, 74)
15. Diakonale Sake
15.7 BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR PROJEK GLENZICHT (Artt 203, 282)
15.8 BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR NIE WINSGEWENDE ORGANISASIE (NPO) EN DIAKONIEË VAN DIE GKSA (Art 204)
15.9 BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR DIE SAMESTELLING VAN SDDS (Art 205)
16. Ekumenisiteit en Owerheid
Beswaarskrifte
AANVULLENDE RAPPORTE – DEPUTATE EKUMENISITEIT
17. Emeritaatsversorging
18. Historiese Sake
21. Leerstellige Sake
22. Liturgiese Sake
23. Media / Publikasies
24. Teologiese Skool en Opleiding
26. Evangelisasie
Klem op die aksente van Calvyn (37KB)
Nagmaalsformulier (36KB)

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0