Handelinge 2015
 Afrikaanse indeksering A2015
 Afrikaanse register van Notule 2015
 Inhoudsopgawe 2015 Handelinge Afrikaans
 8. Rapport Roepende Kerkraad
 9. Rapport Korrespondensie Agenda
 10.1 Rapport Programmering
 11.1 Rapport Studiedeputate KO, art 31 Appelprosedure
 11.2 Beskrywingspunt Pretoria - Moontlike Spesiale Sinodes
 11.3 Beskrywingspunt Pretoria - Spesiale Sinodes
 12.1 Rapport Pre-Advies ontvanklikheid beswaarskrifte
 12.2 Appel Linden Finaal
 12.3 Appel Dreyer teen Streeksinode Randvaal 2013
 12.4 Appel H Momberg Finaal
 13.1 Rapport 1 Admin Buro - Voorsitter
 13.2 Rapport 2 Admin Buro - Administrasie
 13.3 Rapport 3 - Eiendomme
 13.4 Rapport 4 - Skakeldeputate
 13.5 Rapport 5 - Kommunikasie
 13.6 Rapport 6 - Reglement AB
 13.7 Rapport 7 Admin Buro - Ouditkomitee
 13.8 Rapport 8 Admin Buro - Finansies
 13.9 Rapport 1 Sustentasie - Algemeen
 13.10 Rapport 2 Sustentasie - Reglement
 13.11 Rapport 1 - Pre-Advies Finansies
 13.12 Rapport 2 - Pre-Advies Finansies
 13.13 Rapport 3 - Pre-Advies Finansies
 14.1 Rapport 1 Bybelmedia
 14.2 Rapport 2 Bybelvertaling
 14.3 Rapport 3 Bybelverspreiding
 15.1 Rapport 1 SDDS - Diakonale Inrigtings
 15.2 Rapport 2 SDDS - Bestuur van kinderhuise en oordrag van ouetehuise
 15.3 Rapport 3 SDDS - Bestuur en finansiele bestuur
 15.4 Rapport 4 SDDS - Noodlydendes en Noodtoestande
 15.5 Rapport 5 SDDS - Bystandsfonds art 25
 15.6 Rapport 6 Rapport SDDS - Akte van Oprigting
 16.1 Rapport Owerheid
 16.2 Binnelands Rapport 1 Oorkoepelend
 16.3 Binnelands Rapport 2 Verhoudinge NGK en NHKA
 16.4 Binnelands Rapport 3 SARK
 16.5 Binnelands Rapport 4 Ander gesprekke Finaal APK
 16.6 Buitelands Rapport 1 - Algemeen
 16.7 Buitelands Rapport 2 - Nederland
 16.8 Buitelands Rapport 3 - Lessenaar Res van Europa
 16.9 Buitelands Rapport 4 - Lessenaar Botswana Malawi ZambiŽ en Zimbabwe
 16.10 Buitelands Rapport 5 - Lessenaar Sentraal en Wes-Afrika
 16.11 Buitelands Rapport 6 - Lessenaar Angola en Mosambiek
 16.12 Buitelands Rapport 7 - Lessenaar Noord en Oos Afrika
 16.13 Buitelands Rapport 8 - Lessenaar Suid Afrikaners in die buiteland
 16.14 Buitelands Rapport 9 - Lessenaar Ekumeniese liggame
 16.15 Buitelands Rapport 10 - Lessenaar SendingkoŲrdinering
 16.16 Buitelands Rapport 11 - Lessenaar Komitee buitelandse bediening
 16.17 Buitelands Rapport 12 - Lessenaar Verenigde Koninkryk
 16.18 Buitelands Rapport 13 - Lessenaar Australasie
 16.19 Buitelands Rapport 14 - Lessenaar Ooste
 16.20 Buitelands Rapport 15 - Lessenaar Suid Amerika
 16.21 Buitelands Rapport 16 - Lessenaar Noord Amerika en Kanada
 16.22 Buitelands Rapport 17 - Lessenaar Meksiko
 17.3 Rapport Medies
 17.4 Rapport Thusofonds
 18.1 Rapport 1 Kerkargief
 18.2 Rapport 2 Kerkmuseum
 18.3 Rapport 3 Burgersdorp Museum
 18.4 Beskrywingspunt Vrystaat en Natal oor dokumentÍre film oor kerkgeskiedenis
 19.1 Rapport Katkisasie
 19.2 Rapport 1 CO Deputate - Webblad, inligting en kommunikasie
 19.3 Rapport 2 CO - Onafhanklike Skole en tuisonderwys
 19.4 Rapport 3 CO Deputate - Verwikkelinge in die Onderwys
 19.5 Rapport 4 CO Deputate - Kurrikulum ontwikkeling
 19.6 Rapport 5 CO Deputate - Skakeling met buitelandse lidmate
 19.7 Rapport 6 CO Deputate - Gesprek met Katkisasie en Jeug
 19.8 Rapport 7 CO Deputate - NWU
 19.9 Rapport 1 Jeug - Algemeen
 19.10 Rapport 2 Jeug - Toerustingsmateriaal
 19.11 Rapport 3 Jeug - Gee Jaar
 19.12 Rapport 4 Jeug - Seminare
 19.13 Rapport 5 Jeug - Kampe en projekte
 19.14 Rapport 6 Jeug - Multikulterele
 19.15 Rapport 7 Jeug - Kruispad
 20.1 Rapport Regsdeputate Soutpansberg
 20.2 Rapport KO, art 66
 20.3 Rapport Regsaangeleenthede
 20.4 Beskrywingspunt Pretoria - Aanvulling KO, art 31
 20.5 Beskrywingspunt Pretoria Riglyne vir onderskeid wesenlike sake
 20.6 Beskrywingspunt Pretoria - onderlinge korrespondensie tussen kerke van die GKSA
 20.7 Beswaarskrif Pretoria - Beswaar teen wysiging van KO, art 69
 20.8 Beswaarskrif GK Oos Moot - KO, art 69
 20.9 Beswaarskrif - GK Pinetown - Prosedure KO Art 8
 21.1 Rapport Eenheid in Verskeidenheid
 21.2 Beswaarskrif GK Krugersdorp - vrou in die amp
 21.3 Beswaarskrif Potchefstroom Die Bult - vrou in die amp
 21.4 Beswaarskrif GK Carletonville e.a. oor besluit van Sinode 2009
 21.5 Rapport Deputate Vertaling Belydenisse ens
 21.6 Rapport van die Deputate Leerstellig
 22.1 Rapport 1 - Deputate Liturgies - keuring van liedere
 22.2 Beswaarskrif HF van Wyk lied 348
 22.3 Beswaarskrif PA Coetzee lied 353
 22.4 Rapport 2 Liturgies - tussentydse bundel met nuwe goedgekeurde liedere
 22.5 Rapport 3 Liturgies - numering en rubrisering - finaal
 22.6 Rapport 4 Liturgies - voltooÔng en publisering van Liedboeke
 22.7 Beskrywingspunt Bosveld - Lied van Moses
 22.8 Beswaarskrif Pretoria - Riglyne beoordeling van Psalm en Skrifberymings
 23.1 Rapport 1 Totiusfonds, CJBF, KO Boekie, Evangelisasie _Algemeen_
 23.2 Rapport 2 Totiusfonds
 23.3 Rapport 3 CJBF
 23.4 Rapport 4 Evangeliseringsmedia
 23.5 Rapport 5 Kerkordeboekie
 23.6 Rapport 6 CJBF Webblad
 23.7 Rapport 1 Kerklike Tydskrifte - Algemeen
 23.8 Rapport 2 Kerklike Tydskrifte - Die Kerkblad
 23.9 Rapport 3 Kerklike Tydskrifte - Slingervel
 23.10 Rapport 4 Kerklike Tydskrifte - Vroueblad
 23.11 Rapport 5 Kerklike Tydskrifte - Kruispad
 23.12 Rapport Uitgee van die Handelinge
 23.13 Rapport Almanak
 23.14 Rapport Deputate Radio en TV
 24.1 Rapport 1 Kuratore Algemene sake
 24.2 Rapport 2 Kuratore Oop afstandsleer
 24.3 Rapport 3 Kuratore Tekort op Studentekashulpfonds
 24.4 Rapport 4 Kuratore Fasiliteite NWU en TSP
 24.5 Rapport Studiedeputate aftree-ouderdom professore
 24.6 Saaiers van die Woord
 24.7 Beskrywingspunt Pretoria - Opleiding Mukhanyo
 24.8 Beskrywingspunt Suidelike - Bedieningsnood
 24.9 Rapport 5 - Beplande navorsingsleerstoel oor Pentekostalisme en Neo
 25.1 Rapport Sending Deputate
 26.1 Beskrywingspunt Pretoria - Godslastering
 26.2 Beskrywingspunt Noordwes oor eiendomsreg in Suid-Afrika
 26.3 Rapport Deputate vir ekologie
 27.1 Rapport 1 Deputate Omkeerstrategie - finaal
 27.2 Rapport 2 Deputate Omkeerstrategie
 28. Rapport Benoeming Deputate tot bedankings
 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0