Handelinge
 Inhoudsopgawe Acta 2018
 Afrikaanse indeksering 2018
 1-7 Handelinge 2018
 9. Rapport Korrespondensie Agenda
 10.1 Rapport Deputate Programmering
 11.1 Rapport AppŤldeputate
 11.2 Beswaarskrif Ds FM Dreyer teen Sinode 2015 - AppŤlprosedures
 11.3 Beswaarskrif Ds FM Dreyer teen Sinode 2015 - nie hantering van AppŤlle
 11.4 Rapport Deputate vir die bevordering van eenheid in meerdere vergaderings - groei
 11.5 Beskrywingspunt Streeksinode Vrystaat+KZN rakende die ondersoek na die Agenda en Vergaderingswyse van die
 11.6 Beskrywingspunt Streeksinode Noordwes oor optimale benutting van die GKSA se hulpbronne
 11.7 Rapport 2 - AppŤldeputate teen 'n besluit van Streeksinode Noordwes, November 2017
 12.1 Rapport Deputate Beoordeling van ontvanklikheid van Beswaarskrifte
 12.2 Rapport 1 Deputate Beoordeling van Beswaarskrifte
 12.2.1 Beswaarskrif FM Dreyer - AppŤl teen besluit van Streeksinode Randvaal 2012
 12.2.2 Beswaarskrif FM Dreyer - AppŤl teen besluit van Streeksinode Randvaal
 12.2.3 Beswaarskrif FM Dreyer - AppŤl teen besluit van HLJ Momberg
 12.3 Rapport 2 Deputate Beoordeling van Beswaarskrifte
 13.1 Rapport 1 Bestuur van die Admin Buro - Administrasie en Bestuur
 13.2 Rapport 2 Bestuur van die Admin Buro - Eiendomskomitee
 13.3 Rapport 3 Bestuur van die Admin Buro - Skakeldeputate
 13.4 Rapport 4 Bestuur van die Admin Buro - Personeelsake
 13.5 Rapport 5 Bestuur van die Admin Buro - Webwerf
 13.6 Rapport 6 Bestuur van die Admin Buro - Finansies
 13.7 Rapport 7 Bestuur van die Admin Buro - Reglement van die Administratiewe Buro
 13.8 Rapport 8 Voorsitter Admin Buro
 13.9 Rapport 9 Admin Buro - Ouditkomitee
 13.10 Rapport 10 Admin Buro - Ouditkomitee
 13.11 Rapport Sustentasie
 13.12 Rapport Deputate Pre-Advies Finansies
 13.13 Beskrywingspunt Vrystaat-KZN - Publisering van finansiŽle state
 13.14 Beskrywingspunt Vrystaat-KZN - Berekening van ramings
 13.15 Beskrywingspunt Streeksinode Noordwes aanwending van fondse van die GK in NamibiŽ
 13.16 Beskrywingspunt Suidelike Streeksinode oor afskryf van kleiner gemeentes se ramingskuld
 14.1 Rapport 1 Deputate Bybel - Bybelmedia
 14.2 Rapport 2 Deputate Bybel - Bybelvertaling
 14.3 Rapport 3 Deputate Bybel - Bybelverspreiding
 14.4 Rapport Deputate Evaluering Direkte Bybelvertaling
 15.1 Rapport 1 SDDS - Diakonale Inrigtings
 15.2 Rapport 2 SDDS - Bestuur van Kinderhuis en betrokkenheid by Glenzicht Aftree-oord
 15.3 Rapport 3 SDDS - Bestuur en FinansiŽle beheer
 15.4 Rapport 4 SDDS - Noodlydendes en Noodtoestande
 15.5 Rapport 5 SDDS - Bystandsfonds KO, art 25
 16.1 Rapport Deputate Owerheid
 16.2 Rapport 1 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - Oorkoepelend
 16.3 Rapport 2 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - Verhoudinge NGK en NHKA
 16.4 Rapport 3 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - SARK
 16.5 Rapport 4 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - Ander Gesprekke
 16.6 Rapport 5 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - OrdereŽlings
 16.7 Rapport 1 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Algemeen
 16.8 Rapport 2 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Sentraal en Wes-Afrika
 16.9 Rapport 3 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Angola
 16.10 Rapport 4 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Ooste
 16.11 Rapport 5 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Noord en Oos-Afrika
 16.12 Rapport 6 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Sendingkoordinering
 16.13 Rapport 7 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Australasie - Australie
 16.14 Rapport 8 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Meksiko
 16.15 Rapport 9 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Nederland
 16.16 Rapport 10 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Noord-Amerika
 16.17 Rapport 11 Deputate Ekumenisiteit _Buitelands_ - Suid-Amerika
 16.18 Beswaarskrif Klassis Pretoria Moot - bande met NGK
 16.19 Rapport 12 Deputate Ekumenisiteit Buitelands - Verenigde Koninkryk
 16.20 Rapport 13 Deputate Ekumenisiteit Buitelands - Nieu Seeland
 16.21 Rapport 14 Deputate Ekumenisiteit Buitelands - Res van Europa
 16.22 Rapport 15 Deputate Ekumenisiteit Buitelands - Kommissie buitelandse bedieninge
 16.23 Rapport 16 Deputate Ekumenisiteit Buitelands - Botswana en Malawi
 16.24 Rapport 17 Deputate Ekumenisiteit Buitelands - Mosambiek
 16.25 Rapport 18 Deputate Ekumenisiteit Buitelands - Ekumeniese liggame
 16.26 Rapport Deputate Owerheid - Christelike konsep van fundamentele regte
 17.1 Rapport Deputate EVT, KO, artt 13 en 20
 17.2 Rapport Predikante Pensioenfonds
 17.3 Rapport Ondersteuningsfonds
 17.4 Rapport Thusofonds
 17.5 Beskrywingspunt Vrystaat-KZN - Pensioenvoorsiening aan dienende predikante nie deel van PPF en Thusofonds
 18.1 Rapport 1 Historiese Sake - Kerkargief
 18.2 Rapport 2 Historiese Sake - Kerkargief Algemene Taakspan
 18.3 Rapport 3 Historiese Sake - Kerkmuseum
 18.4 Rapport 4 Historiese Sake - Verslag Voorsitter
 18.5 Rapport 5 Historiese Sake - Skryf van Notules
 18.6 Rapport 6 Historiese Sake - Bewaring van artefakte van gemeentes wat ontbind
 19.1 Rapport Deputate Katkisasie
 19.2 Rapport 1 Deputate CO - Oorsig oor Werksaamhede
 19.3 Rapport 2 Deputate CO - Webblad, inligting en kommunikasie
 19.4 Rapport 3 Deputate CO - Onafhanklike Skole en Tuisonderrig
 19.5 Rapport 4 Deputate CO - Verwikkelinge in die Onderwys
 19.6 Rapport 5 Deputate CO - Kurrikulumontwikkeling
 19.7 Rapport 6 Deputate CO - Skakeling met buitelandse lidmate
 19.8 Rapport 7 Deputate CO - Gesprek met Katkisasie en Jeug
 19.9 Rapport 1 Deputate Jeugsorg - Algemeen
 19.10 Rapport 2 Deputate Jeugsorg - FinanasiŽle bestuur
 19.11 Rapport 3 Deputate Jeugsorg - Jeugkantoor
 19.12 Rapport 4 Deputate Jeugsorg - Toerustingsmateriaal en hulpmiddels
 19.13 Rapport 5 Deputate Jeugsorg - Seminare
 19.14 Rapport 6 Deputate Jeugsorg - Gee-Jaar
 19.15 Rapport 7 Deputate Jeugsorg - Kampe en projekte
 19.16 Rapport 8 Deputate Jeugsorg - Jeugnavorsingsprojek
 19.17 Rapport 9 Deputate Jeugsorg - Kruispad
 19.18 Rapport 10 Deputate Jeugsorg - Cross Courier
 19.19 Rapport 8 Deputate CO - Potchefstroom-Kampus en NWU
 19.20 Beskrywingspunt Streeksinode Noordwes - Kategismus
 20.1 Rapport Deputate Regsaangeleenthede
 20.2 Rapport Deputate vir die Toepassing van KO, art 66
 20.3 Rapport Deputate Kerkorde beginsels
 20.4 Rapport Deputate Regsaangeleenthede - Soutpansberg
 20.5 Rapport Deputate Regsaangeleenthede - FinansiŽle Hulpbetoning Soutpansberg
 21.1 Rapport Deputate Leerstellige Sake
 21.2 Rapport Deputate Hervertaling Belydenisskrifte, Formuliere en Formuliergebede
 21.2 Rapport Deputate Hervertaling Belydenisskrifte, Formulieregebede vervolg
 21.3 Beskrywingspunt GK Benoni - Vrou in die amp
 21.4 Gravamen GK Potchefstroom-Die Bult - Vrou in die besondere dienste
 21.5 Beswaarskrif dr SJ van der Walt - Vroue in die regeer en leerdienste
 21.6 Beskrywingspunt Gravamen GK Potchefstroom-Oos - Vrou in die amp
 21.7 Beskrywingspunt Streeksinode Randvaal - Vrou nie-wesentlike saak
 21.8 Beswaarskrif br H Dunn - KO, art 31, DLR, paragraaf 1.12
 21.9 Beskrywingspunt Klassis Die Moot Verklaring van eietydse siening van die Belydenisskrifte
 21.10 Beswaarskrif GK Noordrand, Klerksdorp en Wapadrant teen Sinodebesluite van 2009 en 2016
 22.1 Rapport 1 Deputate Liturgiese Sake - Alternatiewe reŽlings oor begeleiding
 22.2. Rapport 2 Deputate Liturgiese Sake - Heruitgawe 1976-Psalmboek
 22.3 Rapport 3 Deputate Liturgiese Sake - Keuring van voorgestelde Skrifberymings en Skrifgetroue Liedere
 22.4 Rapport Deputate Liturgiese Sake - Liedboeke in verskillende tale
 23.1 Rapport 1 Deputate Gereformeerde Publikasies - CJBF
 23.2 Rapport 2 Deputate Gereformeerde Publikasies - Totiusfonds
 23.3 Rapport 3 Deputate Gereformeerde Publikasies - Evangeliseringsmedia en Hospitaallektuur
 23.4 Rapport 4 Deputate Gereformeerde Publikasies - Kerkordeboekie
 23.5 Rapport 5 Deputate Gereformeerde Publikasies - Webblad
 23.6 Rapport 1 Deputate Kerklike Tydskrifte - Algemeen
 23.7 Rapport 2 Deputate Kerklike Tydskrifte - Die Kerkblad
 23.8 Rapport 3 Deputate Kerklike Tydskrifte - Slingervel
 23.9 Rapport 4 Deputate Kerklike Tydskrifte - Gereformeerde Vroueblad
 23.10 Rapport Deputate Uitgee van die Handelinge
 23.11 Rapport Deputate Publikasies - Almanak
 23.12 Rapport Deputate Radio en TV-uitsendings
 24.1 Rapport 1 Kuratore TSP - Algemene Sake
 24.2 Rapport 2 Kuratore TSP - FinansiŽle Sake
 24.3 Rapport 3 Kuratore TSP - Opdrag Sinode 2015 oor Beswaarskrif KO, art 8
 24.4 Rapport 4 Kuratore TSP - Wysiging van prosedure vir hantering van KO, art 9 aansoeke
 24.5 Rapport 5 Kuratore TSP - NWU en GKSA wedersydse gebruik van fasiliteite
 24.6 Rapport Deputate Saaiers van die Woord
 24.7 Beskrywingspunt GK Die Kandelaar - opleiding van predikante
 24.8 Gravamen van GK Derdepoort - Opleiding Mukhanyo
 24.9 Besprekingpunt - Hulp aan Mukhanyo
 24.10 Rapport 6 Kuratore TSP - Wysiging van formaat van Senaat se evaluering van KO art 9 aansoeke
 24.11 Beskrywingspunt Vrystaat-KZN - Groot nood vir teologiese opleiding van iSiZulusprekende studente in KZN.
 24.12 Rapport 7 Kuratore TSP - Verkorte Kuratore Rapport - Navorsingsleerstoel Pentekostalisme
 25.1 Rapport Deputate Sending - Sendingorde
 26.1 Rapport Deputate Ekologie
 27.1 Rapport 1 Deputate Kerkgroeibediening - Feesdag
 27.2 Rapport 2 Deputate Kerkgroeibediening - Klassis funksionering
 27.3 Rapport 3 Deputate Kerkgroeibediening - Expando
 27.4 Rapport 4 Deputate Kerkgroeibediening - Nuwe terreine
 27.5 Rapport 5 Deputate Kerkgroeibediening - Webblad
 27.6 Rapport 6 Deputate Kerkgroeibediening - Kerkbegeleiding
 27.7 Rapport 7 Deputate Kerkgroeibediening - Predikante toerusting
 27.8 Rapport 8 Deputate Kerkgroeibediening - Ouderlinge toerusting
 27.9 Rapport 9 Deputate Kerkgroeibediening - Kerkplanting
 27.10 Rapport 10 Deputate Kerkgroeibediening - Samewerking met Sustentasiedeputate
 28. Deputaatgroepe tot afsluiting

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0