Studente Vereniging

TEOLOGIESE STUDENTE VERENIGING

Die Teologiese Studente vereniging (TSV) is ‘n liggaam waaraan alle studente wat by Fakulteit Teologie studeer, behoort. Die studente verkies jaarliks ‘n TSV-bestuur en die praetor is die voorsitter daarvan.


DIE TSP EN NWU

‘n Student van die Teologiese Skool is tegelyk student van die TSP én student van die Fakulteit Teologie. Hy neem dus volledig deel aan alle aktiwiteite van die Teologiese Skool, sowel as van die Fakulteit en NWU. Die TSP en die NWU is elk ‘n outonome instansie, maar werk saam volgens die ooreenkoms tussen hulle. Goeie verhoudings bevorder die interaksie tussen die twee instansies en die produktiewe navolging van die gesamentlike doelwit, naamlik die opleiding op ‘n reformatoriese grondslag van studente wat op verskillende maniere die Evangelie in die wêreld gaan uitdra.