Missionêre Kerk

Missionale aktiwiteite van die GKSA

Gereformeerde sending beteken:
God is besig om ter wille van sy eer

1. op grond van Jesus Christus se lyding, sterwe en opstanding,
2. deur die Heilige Gees wat die kerk toerus as sy instrumente,
3. met woord en daad, mense uit elke volk en taal en nasie bymekaar te maak en te verenig;
4. om HOM vir ewig in ’n nuwe skepping te dien en aanbid.

Let wel: Dit is God se sending! Missio Dei beteken dat die Vader die Seun gestuur het om deur sy koms, lyding, sterwe en opstanding sy eiendom van die heerskappy van die sonde en Satan te verlos. Die Vader en die Seun het saam die Heilige Gees gestuur om God se kinders tot geloof en ’n nuwe lewe en lewensstyl te bring, en hulle toe te rus om in te skakel by die sending van die Drie-enige God om sy eiendom uit elke volk en taal en nasie te vergader en in te skakel by ’n plaaslike verbondsgemeenskap wat as plaaslike kerk van Christus funksioneer. Elke gelowige ontvang unieke gawes van die Heilige Gees om op ’n eie unieke manier deel van God se sending te kan wees.

Die Gereformeerde Kerke hanteer missionale aktiwiteite as ’n roeping van elke plaaslike gemeente. Daar is ’n groeiende aantal plaaslike gemeentes wat op ’n holistiese manier met woord en daad uitreik na mense in geestelike en fisiese nood, naby en ver. Daar is ’n aantal Gereformeerde Kerke wat jaarliks uitreike na Mosambiek en Botswana reël. Daar is kerke wat ’n sendeling in Burundi ondersteun.

Die Sinode se Deputate vir Ekumeniese aangeleenthede het ook ’n staande opdrag om sendingsamewerking met buitelandse kerke te koördineer. So het die deputate advies en hulp verleen aan die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Rustenburg om ’n ooreenkoms aan te gaan met die Kosin Presbiteriaanse Kerk in Korea om ds. J.H. Chun te kon beroep om onder toesig en saam met die sendingdiensgroepe van die gemeente sending te doen en nuwe multikulturele gemeentes te stig in die Rustenburg-omgewing.

Op dieselfde manier het die Gereformeerde Kerk Rietvallei ’n ooreenkoms aangegaan met die Heritage Congregations in Noord-Amerika om dr. Arthur Miskin te beroep om onder toesig van die kerkraad sendingwerk te doen in KwaNdebele met mediese hulp by die Nakekela-kliniek vir verswakte MIV pasiënte, as dosent op te tree by Mukhanyo Teologiese Kollege en ook die totstandkoming van ’n Engelssprekende multikulturele gemeente te lei.

Dr. Brian De Vries is deur ’n samewerkingsooreenkoms tussen die Gereformeerde Kerk Brooklyn en die Heritage Congregations beroep om as prinsipaal en dosent van Mukhanyo Teologiese Kollege op te tree.

Onlangs het ’n samespreking tussen die sendingkommissie van die Presbiteriaanse Kerke in Brasilië (IPB) en lede van die deputate plaasgevind om sendingsamewerking in Angola en Mosambiek te ondersoek. Die Deputate het ook ’n versoek van ’n klein gereformeerde huisgemeente in Hannoi, Vietnam goedgekeur om hulle te ondersteun om daar ’n Gereformeerde Kerk tot stand te laat kom. Op die oomblik word gemeentes wat sou belangstel om van hierdie projek deel te word, genader.

Deur ons betrokkenheid by World Reformed Fellowship (www.wrfnet.org) word allerlei sendingsamewerkingsnetwerke ondersoek en gefasiliteer. So byvoorbeeld, word tans ’n ondersoek gedoen na die vestiging van ’n Internasionale Instituut vir Islam Studies wat kantore in verskillende kontinente sal hê, moontlik ook ’n kantoor in Potchefstroom wat verbonde sal wees aan die Departement Missiologie.

Deur WRF-netwerke en samewerking van buitelandse kerke met GKSA-kerke word nou deur middel van Mukhanyo Teologiese Kollege se afstandsonderrig-programme opleiding aan voorgangers en predikante van allerhande kerke in Suid-Soedan, Malawi en in townships in Suid-Afrika verskaf.

Daar is ’n groot behoefte om ’n behoorlike kantoor vir GKSA-sendingkoördinering met ’n paar voltydse personeellede tot stand te laat kom. So ’n kantoor moet ’n databasis saamstel van alle gereformeerde sendingprojekte, meer samewerkingsooreenkomste fasiliteer, inligting oor die wêreldwye onvoltooide sendingroeping van kerke versamel en versprei, meer sending- en evangelisasieliteratuur en toerustingskursusse beskikbaar kan stel, kerke help met advies en logistieke reëlings vir die beroeping en plasing van sendelinge, opleiding op verskillende vlakke fasiliteer en uitbrei en ’n sendingblad versprei.