Omgewingsake

Opsomming
Elke Christen het die koninklike (kultuur-) opdrag ontvang om as God se verteenwoordiger die skepping te beheers en om die Godgegewe harmonie tussen die natuur en die mens te beskerm (Gen 1:26-28; 2:15). Te lank het die kerke in gebreke gebly om lidmate deur gesagvolle en deeglike Woordbediening toe te rus met etiese norme om ook hulle roeping ten opsigte van die omgewing, natuur en skepping in die koninkryk van God uit te leef.

Die Algemene Sinode van 2012 van die GKSA het ’n openbare getuienis gegee aangaande die Christen se roeping ten opsigte van die degradering van ons omgewing. Die Algemene Sinode van 2018 het ’n nuwe groep Deputate benoem om hierdie getuienis in praktiese aksies te laat realiseer. Hierdie Deputate nooi elke lidmaat van die GKSA uit, en moedig hulle ook aan om by hulle aan te sluit in ‘n onselfsugtige bediening om die natuurlike omgewing te respekteer, te bewaar en te verryk en sodoende op gesag van die Godgegewe opdrag ons onontbeerlike natuurlike omgewing vir ʼn volhoubare lewensbestaan bevorder.

Die Deputate se opdrag sluit in:

 • Die bewusmaking van elke Christen se verantwoordelikheid teenoor die omgewing.
 • Fasiliteer, bemoedig en bevorder die bewustheid van ons verantwoordelikheid as Christene.
 • Die oorbrugging van kulturele, kerklike en institusionele grense om die verantwoordelikheid na te kom.

 

Die Visie:

 • Dat alle lidmate van ons kerke gemobiliseer sal word om die bewaring en welstand van ons omgewing na te jaag en hulself as God se ambassadeurs in hierdie roeping sal sien. Dit sal bereik word deur dat ons lidmate ’n eenvoudige leefstyl aanneem wat ’n leefbare omgewing, tot verheerliking van God sal verseker.
 • As elkeen sy deeltjie doen is dit moontlik. Wat kan ons doen:
 • Maak ’n leefstyl verandering en begin anders dink oor ons omgewing en hulpbronne.
 • Dring daarop aan dat die kerk hom daaraan toewy om die kopskuif wat nodig is te fasiliteer en bevorder deur betekenisvolle en praktiese bediening van die woord.
 • Christene moet hulle verbruikermentaliteit krities bekyk.
 • Christene behoort ’n voorbeeld stel van hoe dit lyk wanneer dit ’n gewoonte is om jou omgewing skoon te hou; en
 • Hulpbronne verantwoordelik benut.
 • Christene behoort ‘n poging aan te wend om jong mense te leer wat hulle verantwoordelikheid teenoor die natuur, die omgewing en hulpbronne is.
 • Christene behoort ’n voorbeeld te stel in die ondersteuning van bestaande en funksionerende programme van die plaaslike, provinsiale en nasionale regering, soos bv. strand opruimings, herwinningsprojekte ens.

 

Ons as Christene moet die nuwe krag in die strewe na omgewings bewaring word:

 • Ons moet verklaar dat bewaring ’n saak is wat ons almal raak.
 • Ons moet waak teen die sonde om die “Natuur”, “Moeder Aarde, “Gaia” te vereer asook teen die “Groen evangelie” van die “Nuwe Hervormers”.
 • Ten spyte van hierdie onderneming sal ons nie weerhou word om met sekulêre organisasies saam te werk nie.

 

Werking van die Deputate Omgewingsake

Dr. Pieter van der Walt is koördineerder van hierdie groep.

Die Deputate vergader met die hulp van tegnologie

Die Primêre doel is om ’n werkende netwerk van lidmate dwarsdeur die land, in elke streek en alle gemeentes saam te stel, sodat fasiliteerders aangewys kan word wat sal toesien dat al die die aktiwiteite tussen die gemeentes en die Deputate gekoördineer is.

Dit kom daarop neer dat lidmate eienaarskap moet neem van ons roeping teenoor die hele God-gegewe skepping.
“Ek leef in harmonie met my God-gegewe omgewing en met respek vir die geskape natuur van God wat ʼn weerspieëling is van sy grootheid.”